Home‎ > ‎About Collection‎ > ‎

News

Інформаційний лист (про набір матеріалів до випуску 42)

posted May 28, 2021, 9:38 AM by Лінгвістичні студії Linguistic Studies   [ updated Jul 24, 2021, 2:47 AM ]

«ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ  LINGUISTIC STUDIES»

(Випуск 42)

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

«Лінгвістичні студії Linguistic Studies» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22549-12449ПР від 20.02.2017 року) реферований міжнародний збірник наукових праць, започаткований у 1994 році в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. До Редакційної ради та Редакційної колегії збірника входять високоавторитетні дослідники з провідних наукових установ та університетів різних країн. Видання приймає до друку оригінальні авторські наукові дослідження теоретичного і прикладного спрямування з різних проблем сучасного мовознавства, кросдисциплінарні студіювання.

Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4; «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1 05/5; Наказ № 515 МОН України від 16.05.2016 р.; категорія «Б» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020).

ISSN: 1815-3070

Online ISSN: 2308-0019

 

Міжнародна реєстрація збірника «Лінгвістичні студії Linguistic Studies»:

Genamics JournalSeek  (за підтримки OCLC як частини the WorldCat Knowledge Base)

the WorldCat Knowledge Base

ULRICHSWEBTM Global Serials Directory    

Google Scholar              

Index Copernicus International (ICV 2012: 5.58; ICV 2013: 6.14; ICV 2014: 68.32; ICV 2015: 55.40; ICV 2016: 65.30; ICV 2017: 61.96; ICV 2018: 65.01; ICV 2019 = 68.91)

ResearchBib

Polska Bibliografia Naukowa (Polish Scholarly Bibliography)

Electronic Journals Library EZB (Regensburg, Germany)

Реферативна база даних «Україніка наукова»

Український реферативний журнал «Джерело»

- ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

- InfoBase Index

Примітка. DOI надається з 2017 р. кожній статті, а також усьому черговому числу видання.

До друку приймаються ретельно вичитані матеріали, що не були опубліковані раніше і які демонструють результати здійсненого теоретичного й емпіричного лінгвістичного дослідження, присвяченого основним тенденціям та інноваційним процесам в українській та інших мовах світу.

Основним критерієм оцінки дослідження є його якість. Подані матеріали оцінюються незалежно від етнічного походження, релігійних вірувань, громадянства і політичних поглядів автора.

Якщо дослідження ґрунтовано на тій чи тій методології чи наукових досягненнях видатного чи іншого науковця, про це має бути зазначено в роботі. Якщо в дослідженні використані результати студіювань інших авторів, статті мають містити покликання на них у прийнятний для автора спосіб. Факти співпраці авторів дослідження з іншими особами у процесі аналізу висвітлюваної проблеми мають відбиватися в змісті й структурі статті.

Просимо надсилати матеріали до 25 вересня 2021 року.

 

Матеріали публікуються у збірнику «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» українською, англійською, болгарською, російською, польською мовами. Пріоритет надається статтям англійською мовою.

 

КОШТИ на публікацію статті та реферату обраховувати в гривнях з розрахунку 2 долари США (за поточним курсом НБУ) за 1 сторінку машинописних матеріалів (2400 знаків в автоматизованому обрахунку). Матеріали докторів наук друкуються безкоштовно. Статті, написані професійною англійською мовою, публікуються безкоштовно.

 

Переказ коштів за публікацію матеріалів здійснюється ЛИШЕ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ АВТОРОМ ЛИСТА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ щодо прийняття матеріалів до друку (із цих питань звертайтеся за адресою: ls.donnu.ukr@gmail.com).

 

Електронний варіант матеріалів просимо надсилати на адресу: ls.donnu.ukr@gmail.com.

 

Тел. для довідок:  +38 050 232 78 02 – Загнітко Анатолій Панасович.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 

Відповідно до Постанови президії ДАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку». Отже, в статті мають бути:

– постановка наукової проблеми та її актуальність;

– аналіз досліджень цієї проблеми;

– мета і завдання; об’єкт і предмет дослідження; опис фактичного матеріалу та методів, застосованих у процесі аналізу; наукова новизна, теоретична і практична цінність отриманих результатів;

– виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження;

– висновки та перспективи дослідження.

Кожний пункт має бути відповідно виділений з числовим позначенням або без нього.

Стаття має містити orcid.org, а також ResearchGate:автора (якщо декілька авторів, то відповідні індекси мають бути в кожного з авторів).

Автори подають до відповідного випуску одну статтю, що раніше не друкувалася в інших виданнях, і несуть повну відповідальність за оригінальність тексту, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних та ін.

Редакція не повертає небажаних текстів.

Надсилання тексту автором до редакції журналу еквівалентне:

а) його декларації про те, що він має право на авторські права на текст і що текст не має юридичних дефектів, раніше не публікувався повністю або частково і не надходив до редакції іншого журналу;

б) надання згоди на публікацію тексту у виданні «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» та необмежене його поширення за часом та територією, включаючи розміщення випусків видання в Інтернеті;

в) надання безоплатної згоди на включення до наукометричних баз даних наукових журналів у мережі (ЦНС) та інших баз даних, з якими Редколегія співпрацює, крім самого тексту, також базових даних про статтю, в т.ч. її реферат, ключові слова та персональні дані Автора (ім’я та прізвище, місце роботи, адреса електронної пошти).

 

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ДАК УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ВИМОГАМ ДО СТАТЕЙ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ (ДАЛІ – МНБД), ДО РОЗГЛЯДУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

 

Матеріали подаються в електронному вигляді в редакторі Word, збереженому у форматі *.doc / *.docx. Назва файлу (тільки латиницею) має відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc. Обсяг статті – від 20000 друкованих знаків (разом з пропусками між літерами, словами і т. ін.). (Меню – Сервіс – Статистика).

Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір – А4. Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль “нормальний” (“звичайний”). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом.

Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. На першому рядку в лівому кутку друкуються: на першому рядку orcid.org, на другому рядку – ResearchGate автора (авторів), нижче – у правому куті друкуються ім’я і прізвище автора (авторів) напівжирними літерами. На наступному рядку в лівому куті – шифр УДК (звичайний шрифт). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок курсивом подається анотація українською мовою (5–10 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (шрифт – курсив). Через один рядок після анотації подається основний текст статті (вирівнюється за шириною).

Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пропусків до і після тире.

Скорочення на зразок XVIth c., ініціали при прізвищах (напр., ChL. Barber) друкуються через нерозривний пропуск (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка Виноска).

Якщо в статті наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Утримуючи кнопку “Вибір об’єкта”, виділіть об’єкти, які потрібно  об’єднати у групу, на панелі інструментів “Малювання” натисніть кнопку “Дії”, виберіть команду “Групувати”).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ початку статті українською мовою:

orcid.org/0000-0001-7398-6091

ResearchGate: L-9204-2018 (http://www.researcherid.com/rid/L-9204-2018

Арсен Підкутий

УДК 81’367.633

ІМЕННИКОВО-МОРФОЛОГІЧНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ:

СТРУКТУРНА ТИПОЛОГІЯ (ІМЕННИКОВО-МОРФОЛОГІЧНИЙ РІД)

 

Розглянуто особливості вираження іменниково-морфологічної ідентифікації зі встановленням закономірностей її вияву в межах морфологічних форм іменникового роду. Встановлено структурну типологію іменниково-морфологічних ідентифікаторів із внутрішнім диференціюванням одноелементних, двохелементних і трьохелементних іменниково-морфологічних ідентифікаторів. Констатовано, що в межах диференціації іменників за родами найпослідовніше виявляється одноелементний структурний ідентифікатор, що поступово втрачає свою силу через розширення функційного поля двох- та трьохелементних іменниково-морфологічних ідентифікаторів.

Ключові слова: іменниково-морфологічний ідентифікатор, одноелементний морфологічний ідентифікатор, двохелементний морфологічний ідентифікатор, трьохелементний морфологічний ідентифікатор, флексія, іменниково-морфологічний рід.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ початку статті іншою (англійською) мовою:

orcid.org

ResearchGate:

Oksana Prosianyk

УДК 81-116.2

METHODOLOGY OF FUNCTIONAL PRAGMATISM AS THE MERGE OF ANTROPOCENTRISM AND RELATIONISMUS

Розглянуто внутрішньотекстові функції прийменників із визначенням їх навантаження в художньо-белетристичних та публіцистичних дискурсивних практиках. Встановлено основні напрями мовносоціумного закріплення окремих прийменникових варіантів, схарактеризовано особливості синонімійного вияву прийменників, прийменникових еквівалентів, аналогів, розширення функційного тла лексем, в яких реалізовано ʻу знач. прийменника’. З’ясовано співвідношення функційних видозмін прийменників, прийменникових еквівалентів з антропоцентричною та антицивілізіоністською парадигмами, виявлено тенденції до розширення функційно-семантичної парадигми первинних прийменників.

Ключові слова: прийменник, прийменниковий еквівалент, функційно-семантична парадигма, антропоцентрична парадигма, антицивілізіоністська парадигма.

 

ОФОРМЛЕННЯ ПОКЛИКАНЬ

 

Покликання в тексті публікації оформлюються за допомогою дужок (  ) із вказівкою прізвища автора та року (за потреби – сторінки), наприклад:

Щодо цього британські медіа-дослідники зазначають, що… (Coleman, Ross 2006: 47-48).

German linguist M. Pfister considers it as an absolute blend of all the high and the popular (mass) (Pfister  2001: 219).

Потрібно дотримуватися таких правил оформлення покликань:

а) покликання на монографію (Автоненко 2015) або статтю (Старх 2002);

б) покликання на відповідну сторінку, на декілька сторінок, які розміщені послідовно, або на різні сторінки (Франко 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101);

в) покликання на праці одного автора, що вийшли в різні роки – в хроно­логічному порядку (Мельничук 1979, 1998);

г) покликання на праці одного автора, опубліковані в один рік (Голубенко 1990а, 1990б), (Потебня 1958а), (Потебня 1958б).

ґ) у покликанні на працю декількох авторів вказується лише прізвище першого й використовується скорочення на зразок та ін./et al. (Вихованець та ін. 2017: 325), (Hennig et al. 2006: 7–15);

д) покликання на праці двох або декількох авторів (Lakoff 1990; Langacker 1991; Осипенко 1991);

е) в цитуванні рукопису застосовується фоліація (напр. 2а–3б), а не па­гінація, за винятком випадків, коли рукопис пагінований;

є) у дужках прізвище автора називається в оригіналі, наприклад: (Твердохліб 2015), (Sokolowski 1974), (Geeraerts 2001).

 

Якщо цитується робота, написана мовою з нероманським (не латиниця) алфавітом (українська, білоруська, сербська та ін.), під час покликання на неї в дужках необхідно вказувати прізвище автора / назву праці мовою оригіналу:

“Дискурс – це … комплексна лінгвістична структура…” (Іваненко 2000: 179).

 

Якщо цитується робота, що не має автора (напр., UNESCO,. Intercultural Competences: Conceptual and Operational Framework. 2013. Web. 12 Feb. 2016.), в дужках подається її скорочена назва в лапках, наприклад:

Всезагальність (універсальність) полягає в наявності “елементів, спільних для всіх культур –таких як мова, цінності та вірування” (“Intercultural Competences” 15).

Universality encompasses “elements common to all cultures – such as having a language, or having values and beliefs” (“Intercultural Competences” 15).

 

Якщо цитується багатотомне видання, в дужках необхідно вказувати номер тому та номер сторінки, наприклад:

За Словником української мови в 11-ти тт., концепт становить “формулювання, загальне поняття, думку” (СУМ 4: 275).

According to Dictionary of the Ukrainian Language in 11 Volumes, concept refers to “formula, general notion, idea” (DUL 4: 275).

 

Цитати з досліджень іноземною мовою, залежно від виконуваної ними функції, можуть подаватися мовою оригіналу або в перекладі, але необхідно послідовно дотримуватися одного з названих способів цитування. Якщо цитати наведені мовою оригіналу, автор у покликаннях може подати їх переклад.

 

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список літератури подається в алфавітному порядку за ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Список літератури потрібно подавати в окремому розділі, який названо Література.

Якщо опис бібліографічного запису містить декілька рядків, усі рядки, крім першого, мають бути зсунуті праворуч на два знаки.

У розділах Література та Використані джерела усі бібліографічні покликання, які подані не латиницею, обов’язково транслітеруються для забезпечення відстежування цитування  в міжнародних базах даних.

Транслітерація подається в квадратних дужках, безпосередньо під бі­бліографічним записом.

Транслітерацію потрібно виконування через автоматичний транслітератор, доступний за адресою: https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/  (подано приклад автоматичної транслітерації для російської ки­рилиці, для інших алфавітів потрібно знайти у випадному меню назву відповідної мови).

Бібліографічні покликання латиницею не транслітеруються.

Літературу потрібно називати так:

1) покликання на монографію одного автора:

Вихованець, Іван Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. Київ: Наукова думка, 1992.

[Vykhovanets, Ivan R. Narysy z funktsionalnoho syntaksysu ukrainskoi movy. Kyiv: Naukova dumka, 1992.]

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

2) покликання на монографію двох авторів:

Білобровко, Т.І., Кожуховська, Л.П. Філософія науки й управління освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с.

[Bilobrovko, T.I., Kozhukhovska, L.P. Filosofiia nauky y upravlinnia osvitoiu : navch.-metod. posib. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2015. 166 s.]

3) покликання на монографію трьох авторів:

Кузнєцов, М.А., Фоменко, К.І., Кузнецов, О.І. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с.

[Kuznietsov, M.A., Fomenko, K.I., Kuznetsov, O.I. Psykhichni stany studentiv u protsesi navchalno-piznavalnoi diialnosti : monohrafiia. Kharkiv : KhNPU, 2015. 338 s.]

4) покликання на монографію чотирьох авторів:

Бікулов, Д.Т, Чкан, А.С., Олійник, О.М., Маркова, С.В. Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с.

[Bikulov, D.T, Chkan, A.S., Oliinyk, O.M., Markova, S.V. Menedzhment : navch. posib. Zaporizhzhia : ZNU, 2017. 360 s.];

5) покликання на збірник праць:

Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса: Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских культур, 2010.

[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimodejstvie grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]

6) покликання на роботу в журналі:

Мальченко, Андрій. «Спосіб дієслова в граматичній структурі». Мовознавство 6, 2001: 9–32.

[Malchenko, Andrii. «Sposib diieslova v hramatychnii strukturi». Movoznavstvo 6, 2001: 9–32.]

7) покликання на роботу в збірнику:

Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А.В. Бондарко (ред.) Теория функ­циональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализован­ность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.

[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A.V. Bondarko (red.) Teoria funkcionalʹnoj grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaya lokalizovannostʹ, taksis. Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]

Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality A new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again. Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.

8) покликання на словник:

ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–. Praha: Academia, 1989.

Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни речник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, Филолошки факултет, 2005.

[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]

9) покликання на факсимільне видання:

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов’янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук (ред.), Київ: Наукова думка, 1979.

[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.), Kiïv: Naukova dumka, 1979]

10) покликання на рукопис:

Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.

[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899: Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]

11) покликання на публікацію, доступну on-line:

Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив петербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры русско­го языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале Рутения] <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.

[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo âzyka filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://www. ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]

12) покликання на дисертацію: Вініченко, Олена М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.

[Vinichenko, Olena M. Systema dynamichnoho kontroliu sotsialno-ekonomichnoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva : dys. ... d-ra ekon. nauk : 08.00.04. Dnipro, 2017. 424 s.]

 

13) покликання на автореферат дисертації:

Бондар, Олександр Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с.

[Bondar, Oleksandr H. Zemlya yak ob'yekt prava vlasnosti za zemel’nym zakonodavstvom Ukrayiny : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.06. Kyyiv, 2005. 20 s.]

14) покликання на законодавчі акти:

Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 530–543.

[Deiaki pytannia stypendialnoho zabezpechennia : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.12.2016 r. № 1050. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2017. № 4. S. 530–543.]

15) покликання на патенти:

Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

[Sposib likuvannia syndromu defitsytu uvahy ta hiperaktyvnosti u ditei: pat. 76509 Ukraina. № 2004042416; zaiavl. 01.04.2004; opubl. 01.08.2006, Biul. № 8 (kn. 1). 120 s.]

16) покликання на препринти:

Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1).

[Panasiuk M. I., Skorbun A. D., Sploshnoi B. M. Pro tochnist vyznachennia aktyvnosti tverdykh radioaktyvnykh vidkhodiv hamma-metodamy. Chornobyl : In-t z problem bezpeky AES NAN Ukrainy, 2006. 7, [1] s. (Preprynt. NAN Ukrainy, In-t problem bezpeky AES; 06-1).]

17) покликання на стандарти:

ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).

[ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).]

18) покликання на каталоги:

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / авт.-упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с.

 [Pamiatky istorii ta mystetstva Lvivskoi oblasti : kat.-dovid. / avt.-uporiad.: M. Zobkiv ta in. ; Upr. kultury Lviv. oblderzhadmin., Lviv. ist. muzei. Lviv : Novyi chas, 2003. 160 s.]

19) покликання на бібліографічні покажчики:

Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013). Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2015. 472 с. (Джерела української біографістики ; вип. 3).

[Yatsenko O. M., Liubovets N. I. Ukrainski personalni bibliohrafichni pokazhchyky (1856-2013). Kyiv : Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, 2015. 472 s. (Dzherela ukrainskoi biohrafistyky ; vyp. 3).]

20) покликання на частину книги:

Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна деліктність. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197.

[Kolomoiets T. O. Administratyvna deliktolohiia ta administratyvna deliktnist. Administratyvne pravo Ukrainy : pidruchnyk / za zah. red. T. O. Kolomoiets. Kyiv, 2009. S. 195–197.]

21) покликання на архівні джерела:

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.

[Materialy Rady Narodnykh komisariv Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. TsDAVO Ukrainy (Tsentr. derzh. arkhiv vyshch. orhaniv vlady ta upr. Ukrainy). F. 1061. Op. 1. Spr. 8–12. Kopiia; F. 1063. Op. 3. Spr. 1–3.]

 

У покликаннях на відповідні сторінки, які розміщені послідовно, в основ­ному тексті та в розділі з літературою потрібно писати тире, а не дефіс (напр. не 115-120, а 115–120).

Якщо цитується друковане джерело, в кінці запису зазначається: Print. Якщо цитується електронне джерело (таке, що розташоване в мережі Інтернет), в кінці запису зазначається Web, а також указується дата доступу до джерела, наприклад: 12 Jan. 2016 (12 січня 2016).

Список літератури Література має містити не менше 8 позицій.

Назва Література друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка).

Джерела потрібно подавати під назвою Використані джерела окремо після розділу Література.  У його оформленні потрібно використовувати ті самі правила бібліографічного оформлення, які застосовані в розділі Література.

Назва Використані джерела друкується через один рядок після списку літератури (напівжирним шрифтом посередині рядка).

Назва Список скорочень друкується через один рядок після списку джерел ілюстративного матеріалу (напівжирним шрифтом посередині рядка).

 

ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО РЕФЕРАТУ

 

Подана стаття має супроводжуватися АВТОРСЬКИМ РЕФЕРАТОМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (Abstract) в окремому файлі у форматі *.doc/ *.docx, що повинен містити такі компоненти: назва статті (перший рядок, напівжирний шрифт), ім’я та прізвище автора (другий рядок, напівжирний шрифт), кафедра / відділ, навчальний заклад / установа, місто, країна; постановка проблеми (background), мета (purpose), основні результати дослідження (results), висновки і перспективи (discussion), ключові слова (key words) (кожен компонент з нового абзацу звичайним шрифтом, а назви кожного з цих пунктів подаються напівжирним шрифтом). Завершує реферат довідка про автора (vitae): ім’я, прізвище, науковий ступінь, звання, посада (для аспірантів – спеціальність), кафедра, навчальний заклад / установа; коло наукових інтересів; e-mail (correspondence).

Авторський реферат має бути самодостатнім і зрозумілим без прочитання статті, текст реферату має бути зв’язним; рекомендується уникати форм пасивного стану. Подання основних результатів дослідження та мотивування їхньої значущості повинно узгоджуватися з логікою опису результатів у статті. Авторський реферат англійською мовою НЕ СТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ АНОТАЦІЇ.

До розгляду приймаються лише матеріали, написані фаховою, високоякісною, академічною англійською (не автоматичний переклад). Якщо мова матеріалів не відповідає заявленим вимогам, вони повертаються авторові на доопрацювання і повторно приймаються лише з підтвердженням якості перекладу кваліфікованим перекладачем або бюро перекладів.

Обсяг авторського реферату – від 150 до 300 слів.

Назва файлу (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “abstract”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_abstract.doc. ЗРАЗОК:

 

QUALIFYING AND CLASSIFYING SIGNS OF BILINGUALISM: ASPECTS, TYPES, METHODS

Anatoliy Pavlenko

Department of General and Applied Linguistics and Slavonic Philology, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine

Abstract

Background: The research of bilingualism is an actual problem of modern linguistics because of active promotion of its unequal manifestations and amplification of the functional load in various sectors of society. Generalization of conceptual and terminological findings in bilingualism allows to develop the appropriate models of their practical application.

Purpose: The purpose of the analysis is to determine the qualifying and classifying features of the bilingualism with classifications of aspects of the bilingualism study.

Results: Bilingualism is a practice of alternative use of two languages, as a consequence of civilized or intentionally directed (determined) interference or directed influence of languages (wider cultures). The main factors contributing to the emergence and development of bilingualism are development of economic, political, cultural, social relations between the linguistic communities that use different languages; territorial proximity that facilitates migration processes etc. Multidimensionality of bilingualism determines the need to study it in linguistic, psychological, cognitive, sociological, philosophical and other aspects.

Differentiation of the basic kinds of bilingualism occurs on the level of bilingual skills expression (true and false bilingualism); according to the number of speech actions and language skills level (receptive, reproductive and productive bilingualism); according to the degree of extensiveness (total, territorial, group, individual bilingualism); on the basis of languages functional load in bilingual situations (symmetrical and asymmetrical bilingualism). The main methods of bilingualism study are contrastive analysis, analysis of mistakes, introspective methods.

Discussion: The theory of bilingualism including bilingual studies is generally replenished with new methods, techniques and research methods in statics and dynamics. The problem of bilingualism, its theoretical understanding and practical expression requires the coverage of different aspects and establishing of spatial fillings of bilingualism with its active and passive discover.

Keywords: bilingualism, language, multilingualism, diglossia, sociolinguistic portrait, contrastive analysis, method of mistakes, introspective methods.

Vitae

Anatoliy Pavlenko is Doctor of Philology, Professor, Corresponding Member of NAS of Ukraine, Head of Department of General and Applied Linguistics and Slavonic Philology at Vasyl’ Stus Donetsk National University. His areas of research interests include functional linguistics, cognitive linguistics, comparative linguistics, categorical linguistics, lexicographic linguistics, and text linguistics.

Correspondence: a.pavlenko@gmail.com

 

В окремому файлі у форматі *.doc / *.docx подаються відомості про автора УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, звання (для аспірантів – спеціальність), місце роботи, посада, домашня адреса, телефон, e-mail, коло наукових зацікавлень. Назва файлу (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc

Якщо стаття написана англійською чи іншою іноземною мовою, у файлі з відомостями про автора необхідно подати її назву також українською мовою.

Статті підлягають подвійному сліпому рецензуванню експертами з відповідного напрямку щодо відповідності вимогам структурно-змістового і технічного оформлення, а також вимогам до статей у МНБД. Статті, які відповідатимуть указаним вимогам, за рішенням редакційної колегії будуть рекомендовані до друку. Стаття може бути повернена авторові на доопрацювання або для подальшої роботи із цим матеріалом.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають міжнародним стандартам до публікацій у наукових періодичних виданнях, зареєстрованих у МНБД.

Автори статей несуть повну відповідальність за науковий зміст матеріалу, поданого у статті.

Додаткова інформація доступна на офіційному сайті збірника «Лінгвістичні студії  Linguistic Studies» (http://www.linguisticstudies.org/).

Редакційна колегія збірника не несе відповідальності за інформацію, розміщену на інших інтернет-ресурсах.

Редакційна колегія

Інформаційний лист (про набір матеріалів до випуску 41)

posted Dec 25, 2020, 12:51 AM by Лінгвістичні студії Linguistic Studies   [ updated Mar 9, 2021, 5:09 AM by vitalina zaiets ]

«ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ  LINGUISTIC STUDIES»

(Випуск 41) 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

«Лінгвістичні студії Linguistic Studies» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22549-12449ПР від 20.02.2017 року) реферований міжнародний збірник наукових праць, започаткований у 1994 році в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. До Редакційної ради та Редакційної колегії збірника входять високоавторитетні дослідники з провідних наукових установ та університетів різних країн. Видання приймає до друку оригінальні авторські наукові дослідження теоретичного і прикладного спрямування з різних проблем сучасного мовознавства, кросдисциплінарні студіювання.

Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4; «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1 05/5; Наказ № 515 МОН України від 16.05.2016 р.; категорія «Б» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020).

ISSN: 1815-3070

Online ISSN: 2308-0019

Міжнародна реєстрація збірника «Лінгвістичні студії Linguistic Studies»:

Genamics JournalSeek  (за підтримки OCLC як частини the WorldCat Knowledge Base)

the WorldCat Knowledge Base

ULRICHSWEBTM Global Serials Directory    

Google Scholar              

Index Copernicus International (ICV 2012: 5.58; ICV 2013: 6.14; ICV 2014: 68.32; ICV 2015: 55.40; ICV 2016: 65.30; ICV 2017: 61.96; ICV 2018: 65.01; ICV 2019 = 68.91)

ResearchBib

Polska Bibliografia Naukowa (Polish Scholarly Bibliography)

Electronic Journals Library EZB (Regensburg, Germany)

Реферативна база даних «Україніка наукова»

Український реферативний журнал «Джерело»

- ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

Примітка. DOI надається з 2017 р. кожній статті, а також усьому черговому числу видання.

До друку приймаються ретельно вичитані матеріали, що не були опубліковані раніше і які демонструють результати здійсненого теоретичного й емпіричного лінгвістичного дослідження, присвяченого основним тенденціям та інноваційним процесам в українській та інших мовах світу.

Основним критерієм оцінки дослідження є його якість. Подані матеріали оцінюються незалежно від етнічного походження, релігійних вірувань, громадянства і політичних поглядів автора.

Якщо дослідження ґрунтовано на тій чи тій методології чи наукових досягненнях видатного чи іншого науковця, про це має бути зазначено в роботі. Якщо в дослідженні використані результати студіювань інших авторів, статті мають містити покликання на них у прийнятний для автора спосіб. Факти співпраці авторів дослідження з іншими особами у процесі аналізу висвітлюваної проблеми мають відбиватися в змісті й структурі статті.

Просимо надсилати матеріали до 25 березня 2021 року.

 

Матеріали публікуються у збірнику «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» українською, англійською, болгарською, російською, польською мовами. Пріоритет надається статтям англійською мовою.

 

КОШТИ на публікацію статті та реферату обраховувати в гривнях з розрахунку 2 долари США (за поточним курсом НБУ) за 1 сторінку машинописних матеріалів (2400 знаків в автоматизованому обрахунку). Матеріали докторів наук друкуються безкоштовно. Статті, написані професійною англійською мовою, публікуються безкоштовно.

 

Переказ коштів за публікацію матеріалів здійснюється ЛИШЕ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ АВТОРОМ ЛИСТА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ щодо прийняття матеріалів до друку (із цих питань звертайтеся за адресою: ls.donnu.ukr@gmail.com).

Електронний варіант матеріалів просимо надсилати на адресу: ls.donnu.ukr@gmail.com.

Тел. для довідок:  +38 050 232 78 02 – Загнітко Анатолій Панасович.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Відповідно до Постанови президії ДАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку». Отже, в статті мають бути:

– постановка наукової проблеми та її актуальність;

– аналіз досліджень цієї проблеми;

– мета і завдання; об’єкт і предмет дослідження; опис фактичного матеріалу та методів, застосованих у процесі аналізу; наукова новизна, теоретична і практична цінність отриманих результатів;

– виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження;

– висновки та перспективи дослідження.

Кожний пункт має бути відповідно виділений з числовим позначенням або без нього.

Стаття має містити orcid.org, а також ResearchGate:автора (якщо декілька авторів, то відповідні індекси мають бути в кожного з авторів).

Автори подають до відповідного випуску одну статтю, що раніше не друкувалася в інших виданнях, і несуть повну відповідальність за оригінальність тексту, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних та ін.

Редакція не повертає небажаних текстів.

Надсилання тексту автором до редакції журналу еквівалентне:

а) його декларації про те, що він має право на авторські права на текст і що текст не має юридичних дефектів, раніше не публікувався повністю або частково і не надходив до редакції іншого журналу;

б) надання згоди на публікацію тексту у виданні «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» та необмежене його поширення за часом та територією, включаючи розміщення випусків видання в Інтернеті;

в) надання безоплатної згоди на включення до наукометричних баз даних наукових журналів у мережі (ЦНС) та інших баз даних, з якими Редколегія співпрацює, крім самого тексту, також базових даних про статтю, в т.ч. її реферат, ключові слова та персональні дані Автора (ім’я та прізвище, місце роботи, адреса електронної пошти).

 

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ДАК УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ВИМОГАМ ДО СТАТЕЙ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ (ДАЛІ – МНБД), ДО РОЗГЛЯДУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

 

Матеріали подаються в електронному вигляді в редакторі Word, збереженому у форматі *.doc / *.docx. Назва файлу (тільки латиницею) має відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc. Обсяг статті – від 20000 друкованих знаків (разом з пропусками між літерами, словами і т. ін.). (Меню – Сервіс – Статистика).

Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір – А4. Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль “нормальний” (“звичайний”). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом.

Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. На першому рядку в лівому кутку друкуються: на першому рядку orcid.org, на другому рядку – ResearchGate автора (авторів), нижче – у правому куті друкуються ім’я і прізвище автора (авторів) напівжирними літерами. На наступному рядку в лівому куті – шифр УДК (звичайний шрифт). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок курсивом подається анотація українською мовою (5–10 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (шрифт – курсив). Через один рядок після анотації подається основний текст статті (вирівнюється за шириною).

Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пропусків до і після тире.

Скорочення на зразок XVIth c., ініціали при прізвищах (напр., ChL. Barber) друкуються через нерозривний пропуск (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка Виноска).

Якщо в статті наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Утримуючи кнопку “Вибір об’єкта”, виділіть об’єкти, які потрібно  об’єднати у групу, на панелі інструментів “Малювання” натисніть кнопку “Дії”, виберіть команду “Групувати”).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ початку статті українською мовою:

orcid.org/0000-0001-7398-6091

ResearchGate: L-9204-2018 (http://www.researcherid.com/rid/L-9204-2018

Арсен Підкутий

УДК 81’367.633

ІМЕННИКОВО-МОРФОЛОГІЧНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ:

СТРУКТУРНА ТИПОЛОГІЯ (ІМЕННИКОВО-МОРФОЛОГІЧНИЙ РІД)

 

Розглянуто особливості вираження іменниково-морфологічної ідентифікації зі встановленням закономірностей її вияву в межах морфологічних форм іменникового роду. Встановлено структурну типологію іменниково-морфологічних ідентифікаторів із внутрішнім диференціюванням одноелементних, двохелементних і трьохелементних іменниково-морфологічних ідентифікаторів. Констатовано, що в межах диференціації іменників за родами найпослідовніше виявляється одноелементний структурний ідентифікатор, що поступово втрачає свою силу через розширення функційного поля двох- та трьохелементних іменниково-морфологічних ідентифікаторів.

Ключові слова: іменниково-морфологічний ідентифікатор, одноелементний морфологічний ідентифікатор, двохелементний морфологічний ідентифікатор, трьохелементний морфологічний ідентифікатор, флексія, іменниково-морфологічний рід.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ початку статті іншою (англійською) мовою:

orcid.org

ResearchGate:

Oksana Prosianyk

УДК 81-116.2

METHODOLOGY OF FUNCTIONAL PRAGMATISM AS THE MERGE OF ANTROPOCENTRISM AND RELATIONISMUS

Розглянуто внутрішньотекстові функції прийменників із визначенням їх навантаження в художньо-белетристичних та публіцистичних дискурсивних практиках. Встановлено основні напрями мовносоціумного закріплення окремих прийменникових варіантів, схарактеризовано особливості синонімійного вияву прийменників, прийменникових еквівалентів, аналогів, розширення функційного тла лексем, в яких реалізовано ʻу знач. прийменника’. З’ясовано співвідношення функційних видозмін прийменників, прийменникових еквівалентів з антропоцентричною та антицивілізіоністською парадигмами, виявлено тенденції до розширення функційно-семантичної парадигми первинних прийменників.

Ключові слова: прийменник, прийменниковий еквівалент, функційно-семантична парадигма, антропоцентрична парадигма, антицивілізіоністська парадигма.

 

ОФОРМЛЕННЯ ПОКЛИКАНЬ 

Покликання в тексті публікації оформлюються за допомогою дужок (  ) із вказівкою прізвища автора та року (за потреби – сторінки), наприклад:

Щодо цього британські медіа-дослідники зазначають, що… (Coleman, Ross 2006: 47-48).

German linguist M. Pfister considers it as an absolute blend of all the high and the popular (mass) (Pfister  2001: 219).

Потрібно дотримуватися таких правил оформлення покликань:

а) покликання на монографію (Автоненко 2015) або статтю (Старх 2002);

б) покликання на відповідну сторінку, на декілька сторінок, які розміщені послідовно, або на різні сторінки (Франко 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101);

в) покликання на праці одного автора, що вийшли в різні роки – в хроно­логічному порядку (Мельничук 1979, 1998);

г) покликання на праці одного автора, опубліковані в один рік (Голубенко 1990а, 1990б), (Потебня 1958а), (Потебня 1958б).

ґ) у покликанні на працю декількох авторів вказується лише прізвище першого й використовується скорочення на зразок та ін./et al. (Вихованець та ін. 2017: 325), (Hennig et al. 2006: 7–15);

д) покликання на праці двох або декількох авторів (Lakoff 1990; Langacker 1991; Осипенко 1991);

е) в цитуванні рукопису застосовується фоліація (напр. 2а–3б), а не па­гінація, за винятком випадків, коли рукопис пагінований;

є) у дужках прізвище автора називається в оригіналі, наприклад: (Твердохліб 2015), (Sokolowski 1974), (Geeraerts 2001).

 

Якщо цитується робота, написана мовою з нероманським (не латиниця) алфавітом (українська, білоруська, сербська та ін.), під час покликання на неї в дужках необхідно вказувати прізвище автора / назву праці мовою оригіналу:

“Дискурс – це … комплексна лінгвістична структура…” (Іваненко 2000: 179).

 

Якщо цитується робота, що не має автора (напр., UNESCO,. Intercultural Competences: Conceptual and Operational Framework. 2013. Web. 12 Feb. 2016.), в дужках подається її скорочена назва в лапках, наприклад:

Всезагальність (універсальність) полягає в наявності “елементів, спільних для всіх культур –таких як мова, цінності та вірування” (“Intercultural Competences” 15).

Universality encompasses “elements common to all cultures – such as having a language, or having values and beliefs” (“Intercultural Competences” 15).

 

Якщо цитується багатотомне видання, в дужках необхідно вказувати номер тому та номер сторінки, наприклад:

За Словником української мови в 11-ти тт., концепт становить “формулювання, загальне поняття, думку” (СУМ 4: 275).

According to Dictionary of the Ukrainian Language in 11 Volumes, concept refers to “formula, general notion, idea” (DUL 4: 275).

 

Цитати з досліджень іноземною мовою, залежно від виконуваної ними функції, можуть подаватися мовою оригіналу або в перекладі, але необхідно послідовно дотримуватися одного з названих способів цитування. Якщо цитати наведені мовою оригіналу, автор у покликаннях може подати їх переклад.

 

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ 

Список літератури подається в алфавітному порядку за ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Список літератури потрібно подавати в окремому розділі, який названо Література.

Якщо опис бібліографічного запису містить декілька рядків, усі рядки, крім першого, мають бути зсунуті праворуч на два знаки.

У розділах Література та Використані джерела усі бібліографічні покликання, які подані не латиницею, обов’язково транслітеруються для забезпечення відстежування цитування  в міжнародних базах даних.

Транслітерація подається в квадратних дужках, безпосередньо під бі­бліографічним записом.

Транслітерацію потрібно виконування через автоматичний транслітератор, доступний за адресою: https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/  (подано приклад автоматичної транслітерації для російської ки­рилиці, для інших алфавітів потрібно знайти у випадному меню назву відповідної мови).

Бібліографічні покликання латиницею не транслітеруються.

Літературу потрібно називати так:

1) покликання на монографію одного автора:

Вихованець, Іван Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. Київ: Наукова думка, 1992.

[Vykhovanets, Ivan R. Narysy z funktsionalnoho syntaksysu ukrainskoi movy. Kyiv: Naukova dumka, 1992.]

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

2) покликання на монографію двох авторів:

Білобровко, Т.І., Кожуховська, Л.П. Філософія науки й управління освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с.

[Bilobrovko, T.I., Kozhukhovska, L.P. Filosofiia nauky y upravlinnia osvitoiu : navch.-metod. posib. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2015. 166 s.]

3) покликання на монографію трьох авторів:

Кузнєцов, М.А., Фоменко, К.І., Кузнецов, О.І. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с.

[Kuznietsov, M.A., Fomenko, K.I., Kuznetsov, O.I. Psykhichni stany studentiv u protsesi navchalno-piznavalnoi diialnosti : monohrafiia. Kharkiv : KhNPU, 2015. 338 s.]

4) покликання на монографію чотирьох авторів:

Бікулов, Д.Т, Чкан, А.С., Олійник, О.М., Маркова, С.В. Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с.

[Bikulov, D.T, Chkan, A.S., Oliinyk, O.M., Markova, S.V. Menedzhment : navch. posib. Zaporizhzhia : ZNU, 2017. 360 s.];

5) покликання на збірник праць:

Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса: Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских культур, 2010.

[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimodejstvie grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]

6) покликання на роботу в журналі:

Мальченко, Андрій. «Спосіб дієслова в граматичній структурі». Мовознавство 6, 2001: 9–32.

[Malchenko, Andrii. «Sposib diieslova v hramatychnii strukturi». Movoznavstvo 6, 2001: 9–32.]

7) покликання на роботу в збірнику:

Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А.В. Бондарко (ред.) Теория функ­циональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализован­ность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.

[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A.V. Bondarko (red.) Teoria funkcionalʹnoj grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaya lokalizovannostʹ, taksis. Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]

Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality A new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again. Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.

8) покликання на словник:

ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–. Praha: Academia, 1989.

Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни речник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, Филолошки факултет, 2005.

[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]

9) покликання на факсимільне видання:

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов’янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук (ред.), Київ: Наукова думка, 1979.

[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.), Kiïv: Naukova dumka, 1979]

10) покликання на рукопис:

Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.

[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899: Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]

11) покликання на публікацію, доступну on-line:

Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив петербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры русско­го языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале Рутения] <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.

[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo âzyka filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://www. ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]

12) покликання на дисертацію: 

Вініченко, Олена М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.

[Vinichenko, Olena M. Systema dynamichnoho kontroliu sotsialno-ekonomichnoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva : dys. ... d-ra ekon. nauk : 08.00.04. Dnipro, 2017. 424 s.]

13) покликання на автореферат дисертації:

Бондар, Олександр Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с.

[Bondar, Oleksandr H. Zemlya yak ob'yekt prava vlasnosti za zemel’nym zakonodavstvom Ukrayiny : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.06. Kyyiv, 2005. 20 s.]

14) покликання на законодавчі акти:

Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 530–543.

[Deiaki pytannia stypendialnoho zabezpechennia : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.12.2016 r. № 1050. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2017. № 4. S. 530–543.]

15) покликання на патенти:

Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

[Sposib likuvannia syndromu defitsytu uvahy ta hiperaktyvnosti u ditei: pat. 76509 Ukraina. № 2004042416; zaiavl. 01.04.2004; opubl. 01.08.2006, Biul. № 8 (kn. 1). 120 s.]

16) покликання на препринти:

Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1).

[Panasiuk M. I., Skorbun A. D., Sploshnoi B. M. Pro tochnist vyznachennia aktyvnosti tverdykh radioaktyvnykh vidkhodiv hamma-metodamy. Chornobyl : In-t z problem bezpeky AES NAN Ukrainy, 2006. 7, [1] s. (Preprynt. NAN Ukrainy, In-t problem bezpeky AES; 06-1).]

17) покликання на стандарти:

ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).

[ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).]

18) покликання на каталоги:

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / авт.-упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с.

 [Pamiatky istorii ta mystetstva Lvivskoi oblasti : kat.-dovid. / avt.-uporiad.: M. Zobkiv ta in. ; Upr. kultury Lviv. oblderzhadmin., Lviv. ist. muzei. Lviv : Novyi chas, 2003. 160 s.]

19) покликання на бібліографічні покажчики:

Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013). Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2015. 472 с. (Джерела української біографістики ; вип. 3).

[Yatsenko O. M., Liubovets N. I. Ukrainski personalni bibliohrafichni pokazhchyky (1856-2013). Kyiv : Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, 2015. 472 s. (Dzherela ukrainskoi biohrafistyky ; vyp. 3).]

20) покликання на частину книги:

Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна деліктність. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197.

[Kolomoiets T. O. Administratyvna deliktolohiia ta administratyvna deliktnist. Administratyvne pravo Ukrainy : pidruchnyk / za zah. red. T. O. Kolomoiets. Kyiv, 2009. S. 195–197.]

21) покликання на архівні джерела:

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.

[Materialy Rady Narodnykh komisariv Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. TsDAVO Ukrainy (Tsentr. derzh. arkhiv vyshch. orhaniv vlady ta upr. Ukrainy). F. 1061. Op. 1. Spr. 8–12. Kopiia; F. 1063. Op. 3. Spr. 1–3.]

У покликаннях на відповідні сторінки, які розміщені послідовно, в основ­ному тексті та в розділі з літературою потрібно писати тире, а не дефіс (напр. не 115-120, а 115–120).

Якщо цитується друковане джерело, в кінці запису зазначається: Print. Якщо цитується електронне джерело (таке, що розташоване в мережі Інтернет), в кінці запису зазначається Web, а також указується дата доступу до джерела, наприклад: 12 Jan. 2016 (12 січня 2016).

Список літератури Література має містити не менше 8 позицій.

Назва Література друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка).

Джерела потрібно подавати під назвою Використані джерела окремо після розділу Література.  У його оформленні потрібно використовувати ті самі правила бібліографічного оформлення, які застосовані в розділі Література.

Назва Використані джерела друкується через один рядок після списку літератури (напівжирним шрифтом посередині рядка).

Назва Список скорочень друкується через один рядок після списку джерел ілюстративного матеріалу (напівжирним шрифтом посередині рядка).

 

ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО РЕФЕРАТУ

Подана стаття має супроводжуватися АВТОРСЬКИМ РЕФЕРАТОМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (Abstract) в окремому файлі у форматі *.doc/ *.docx, що повинен містити такі компоненти: назва статті (перший рядок, напівжирний шрифт), ім’я та прізвище автора (другий рядок, напівжирний шрифт), кафедра / відділ, навчальний заклад / установа, місто, країна; постановка проблеми (background), мета (purpose), основні результати дослідження (results), висновки і перспективи (discussion), ключові слова (key words) (кожен компонент з нового абзацу звичайним шрифтом, а назви кожного з цих пунктів подаються напівжирним шрифтом). Завершує реферат довідка про автора (vitae): ім’я, прізвище, науковий ступінь, звання, посада (для аспірантів – спеціальність), кафедра, навчальний заклад / установа; коло наукових інтересів; e-mail (correspondence).

Авторський реферат має бути самодостатнім і зрозумілим без прочитання статті, текст реферату має бути зв’язним; рекомендується уникати форм пасивного стану. Подання основних результатів дослідження та мотивування їхньої значущості повинно узгоджуватися з логікою опису результатів у статті. Авторський реферат англійською мовою НЕ СТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ АНОТАЦІЇ.

До розгляду приймаються лише матеріали, написані фаховою, високоякісною, академічною англійською (не автоматичний переклад). Якщо мова матеріалів не відповідає заявленим вимогам, вони повертаються авторові на доопрацювання і повторно приймаються лише з підтвердженням якості перекладу кваліфікованим перекладачем або бюро перекладів.

Обсяг авторського реферату – від 150 до 300 слів.

Назва файлу (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “abstract”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_abstract.doc. ЗРАЗОК:

 

QUALIFYING AND CLASSIFYING SIGNS OF BILINGUALISM: ASPECTS, TYPES, METHODS

Anatoliy Pavlenko

Department of General and Applied Linguistics and Slavonic Philology, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine

Abstract

Background: The research of bilingualism is an actual problem of modern linguistics because of active promotion of its unequal manifestations and amplification of the functional load in various sectors of society. Generalization of conceptual and terminological findings in bilingualism allows to develop the appropriate models of their practical application.

Purpose: The purpose of the analysis is to determine the qualifying and classifying features of the bilingualism with classifications of aspects of the bilingualism study.

Results: Bilingualism is a practice of alternative use of two languages, as a consequence of civilized or intentionally directed (determined) interference or directed influence of languages (wider cultures). The main factors contributing to the emergence and development of bilingualism are development of economic, political, cultural, social relations between the linguistic communities that use different languages; territorial proximity that facilitates migration processes etc. Multidimensionality of bilingualism determines the need to study it in linguistic, psychological, cognitive, sociological, philosophical and other aspects.

Differentiation of the basic kinds of bilingualism occurs on the level of bilingual skills expression (true and false bilingualism); according to the number of speech actions and language skills level (receptive, reproductive and productive bilingualism); according to the degree of extensiveness (total, territorial, group, individual bilingualism); on the basis of languages functional load in bilingual situations (symmetrical and asymmetrical bilingualism). The main methods of bilingualism study are contrastive analysis, analysis of mistakes, introspective methods.

Discussion: The theory of bilingualism including bilingual studies is generally replenished with new methods, techniques and research methods in statics and dynamics. The problem of bilingualism, its theoretical understanding and practical expression requires the coverage of different aspects and establishing of spatial fillings of bilingualism with its active and passive discover.

Keywords: bilingualism, language, multilingualism, diglossia, sociolinguistic portrait, contrastive analysis, method of mistakes, introspective methods.

Vitae

Anatoliy Pavlenko is Doctor of Philology, Professor, Corresponding Member of NAS of Ukraine, Head of Department of General and Applied Linguistics and Slavonic Philology at Vasyl’ Stus Donetsk National University. His areas of research interests include functional linguistics, cognitive linguistics, comparative linguistics, categorical linguistics, lexicographic linguistics, and text linguistics.

Correspondence: a.pavlenko@gmail.com

 

В окремому файлі у форматі *.doc / *.docx подаються відомості про автора УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, звання (для аспірантів – спеціальність), місце роботи, посада, домашня адреса, телефон, e-mail, коло наукових зацікавлень. Назва файлу (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc

Якщо стаття написана англійською чи іншою іноземною мовою, у файлі з відомостями про автора необхідно подати її назву також українською мовою.

Статті підлягають подвійному сліпому рецензуванню експертами з відповідного напрямку щодо відповідності вимогам структурно-змістового і технічного оформлення, а також вимогам до статей у МНБД. Статті, які відповідатимуть указаним вимогам, за рішенням редакційної колегії будуть рекомендовані до друку. Стаття може бути повернена авторові на доопрацювання або для подальшої роботи із цим матеріалом.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають міжнародним стандартам до публікацій у наукових періодичних виданнях, зареєстрованих у МНБД.

Автори статей несуть повну відповідальність за науковий зміст матеріалу, поданого у статті.

Додаткова інформація доступна на офіційному сайті збірника «Лінгвістичні студії  Linguistic Studies» (http://www.linguisticstudies.org/).

Редакційна колегія збірника не несе відповідальності за інформацію, розміщену на інших інтернет-ресурсах.

Редакційна колегія

Інформаційний лист (про набір матеріалів до випуску 40)

posted Jun 8, 2020, 6:29 AM by Кафедра УМіПЛ ДонНУ   [ updated Jun 8, 2020, 6:29 AM ]

«ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ  LINGUISTIC STUDIES»

(Випуск 40) ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

«Лінгвістичні студії Linguistic Studies» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22549-12449ПР від 20.02.2017 року) – реферований міжнародний збірник наукових праць, започаткований у 1994 році в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. До Редакційної ради та Редакційної колегії збірника входять високоавторитетні дослідники з провідних наукових установ та вишів різних країн. Видання містить оригінальні авторські наукові дослідження теоретичного і прикладного спрямування з різних проблем сучасного мовознавства, кросдисциплінарні студіювання.

Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4; «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. 2009. 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1 05/5; Наказ 515 МОН України від 16.05.2016 р.; категорія «Б» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від   17.03.2020).

ISSN: 1815-3070

Online ISSN: 2308-0019

Міжнародна реєстрація збірника «Лінгвістичні студії Linguistic Studies»:

Примітка. DOI надається з 2017 р. кожній статті, а також усьому черговому числу видання. До друку приймаються ретельно вичитані матеріали, що не були опубліковані раніше і які демонструють результати здійсненого теоретичного й     емпіричного лінгвістичного дослідження, присвяченого основним тенденціям та інноваційним процесам в українській та інших мовах світу.

Основним критерієм оцінки дослідження є його якість. Подані матеріали оцінюються незалежно від етнічного походження, релігійних вірувань, громадянства і політичних поглядів автора.

Якщо дослідження ґрунтовано на тій чи тій методології чи наукових досягненнях видатного чи іншого науковця, про це має бути зазначено в роботі. Якщо в дослідженні використані результати студіювань інших авторів, статті мають містити покликання на них у прийнятний для автора спосіб. Факти співпраці авторів дослідження з іншими особами у процесі аналізу висвітлюваної проблеми мають відбиватися в змісті й структурі статті.

 

Просимо надсилати матеріали до 25 вересня 2020 року.


Матеріали публікуються у збірнику «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» українською, російською, англійською, польською, болгарською мовами. Пріоритет надається статтям англійською мовою.

 

КОШТИ  на   публікацію   статті   та   реферату   обраховувати   в   гривнях   з   розрахунку 3 долари США (за поточним курсом НБУ) за 1 сторінку машинописних матеріалів (2400 знаків із пробілами). Матеріали докторів наук друкуються безкоштовно. Статті, написані професійною англійською мовою, публікуються безкоштовно.

 

Переказ коштів за публікацію матеріалів здійснюється ЛИШЕ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ АВТОРОМ ЛИСТА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ щодо прийняття матеріалів до друку (із цих питань звертайтеся за адресою: ls.donnu.ukr@gmail.com).

 

Електронний варіант матеріалів просимо надсилати на адресу: ls.donnu.ukr@gmail.com.

 

Тел. для довідок:  +38 050 232 78 02 – Загнітко Анатолій Панасович.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 

Відповідно до Постанови президії ДАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. –

№ 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку». Отже, в статті мають бути (їх виділення обов’язкове):

  постановка наукової проблеми та її актуальність;

  аналіз досліджень цієї проблеми;

  мета і завдання; об’єкт і предмет дослідження; опис фактичного матеріалу та методів, застосованих у процесі аналізу; наукова новизна, теоретична і практична цінність отриманих результатів;

  виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження;

  висновки та перспективи дослідження.

Кожний пункт має бути відповідно виділений з числовим позначенням або без нього.

Стаття має містити orcid.org, а також ResearchGate:автора (якщо декілька авторів, то відповідні індекси мають бути в кожного з авторів).

Автори подають одну статтю, що раніше не друкувалася в інших виданнях, і несуть повну відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних тощо.

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ДАК УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ВИМОГАМ ДО СТАТЕЙ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ  (ДАЛІ – МНБД), ДО РОЗГЛЯДУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

Матеріали подаються в електронному вигляді в редакторі Word, збереженому у форматі *.doc /

*.docx. Назва файлу (тільки латиницею) має відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc. Обсяг статті – від 20000 друкованих знаків (разом з пропусками між літерами, словами і т. ін.). (Меню – Сервіс – Статистика).


Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір паперу – А4. Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль “нормальний” (“звичайний”). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом.

Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. На першому рядку в правому куті друкуються ім’я і прізвище автора напівжирними літерами. На другому рядку в лівому куті – шифр УДК (звичайний шрифт). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок курсивом подається анотація українською мовою (5-10 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (шрифт – курсив). Через один рядок після анотації подається основний текст статті (вирівнюється за шириною).

Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів до і після тире.

Скорочення типу XVIth c., ініціали при прізвищах (напр., Ch.L. Barber) друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка – Виноска).

Якщо в статті наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку “Вибір об’єкта”, виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів “Малювання” натисніть кнопку “Дії”, виберіть команду “Групувати”).


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ початку статті українською мовою: orcid.org/0000-0001-7398-6091

ResearchGate: L-9204-2018 (http://www.researcherid.com/rid/L-9204-2018

 

УДК 81’367.633


Арсен Підкутий


МОВНОСОЦІУМНИЙ ПРОСТІР МОВНИХ ОДИНИЦЬ: ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ

Розглянуто внутрішньотекстові функції … Встановлено основні напрями мовносоціумного закріплення окремих ….

Ключові    слова:    мовна    одиниця,    еквівалент    слова, функційно-семантична       парадгма, антропоцентрична парадигма, антицивілізіоністська парадигма.

 

orcid.org ResearchGate:

 

УДК 81-116.2


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ початку статті іншою (англійською) мовою:

 

 

Oksana Prosianyk


METHODOLOGY OF FUNCTIONAL PRAGMATISM AS THE MERGE OF ANTROPOCENTRISM AND RELATIONISMUS

Розглянуто внутрішньотекстові функції прийменників із визначенням їх навантаження в художньо-белетристичних та публіцистичних дискурсивних практиках. Встановлено основні напрями мовносоціумного закріплення окремих прийменникових варіантів, схарактеризовано особливості синонімійного вияву прийменників, прийменникових еквівалентів, аналогів, розширення функційного тла лексем, в яких реалізовано ʻу знач. прийменника’. З’ясовано співвідношення функційних видозмін прийменників, прийменникових еквівалентів з антропоцентричною та антицивілізіоністською парадигмами, виявлено тенленції до розширення функційно-семантичної парадигми первинних прийменників.

Ключові слова: прийменник, прийменниковий еквівалент, функційно-семантична парадгма, антропоцентрична парадигма, антицивілізіоністська парадигма.

 

ОФОРМЛЕННЯ ПОКЛИКАНЬ


Покликання в тексті публікації оформлюються за допомогою дужок ( ) із вказівкою прізвища автора (за потреби – сторінки), наприклад:

Щодо цього британські медіа-дослідники зазначають, що… (Coleman, Ross 47-48).

German linguist M. Pfister considers it as an absolute blend of all the high and the popular (mass) (Pfister 219).

 

Якщо цитується робота, написана мовою з нероманським алфавітом (українська, білоруська, сербська та ін.), під час покликання на неї в дужках необхідно вказувати прізвище автора / назву праці мовою оригіналу:

“Дискурс – це … комплексна лінгвістична структура…” (Загнітко 179).

 

Якщо цитується робота, що не має автора (напр., UNESCO,. Intercultural Competences: Conceptual and Operational Framework. 2013. Web. 12 Feb. 2016.), в дужках подається її скорочена назва в лапках, наприклад:

Всезагальність (універсальність) полягає в наявності “елементів, спільних для всіх культур – таких як мова, цінності та вірування” (“Intercultural Competences” 15).

Universality encompasses “elements common to all cultures – such as having a language, or having values and beliefs” (“Intercultural Competences” 15).

 

Якщо цитується багатотомне видання, в дужках необхідно вказувати номер тому та номер сторінки, наприклад:

За Словником української мови в 11-ти тт., концепт становить “формулювання, загальне поняття, думку” (СУМ 4: 275).

According to Dictionary of the Ukrainian Language in 11 Volumes, concept refers to “formula, general notion, idea” (DUL 4: 275).

 

Якщо цитується декілька робіт одного автора, то в дужках необхідно подати прізвище автора, назву цитованого твору (назва подається в лапках, якщо вона скорочується) та номер сторінки, наприклад:

В.І. Карасик … виділяє такі групи категорій дискурсу: … (Карасик, “О типах дискурса” 201). Cутність дискурсу розкрито з позицій декількох галузей гуманітарного знання… (Карасик, “Языковой круг” 192–194).

V.I. Karasyk … distinguishes the following discursive categories: … (Karasik, “O tipakh diskursa” 201). The essence of discourse was explained from the positions of several humanities branches… (Karasik, “Yazykovoi krug” 192–194).

 

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

Список літератури подається в алфавітному порядку за ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Зразок:

 

Література

1.       Іваненко О.П. Теорія сучасних досліджень : монографія. Київ: Наш час, 2019. 480 с.

2.       Ситар Г. Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів (для послідовності чотирьох слів). Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Київ,    2017.

№ 35. С. 31−39.

3.       Старовойт    С.В.    Видавнича    діяльність    Національної                      академії                    наук              України                      у 1918−1933 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2003. 20 с.

4.       Stubbs M. Collocations and semantic profiles: On the cause of the trouble with quantitative studies. Functions of Language. 1995. Vol. 2. № 1. Pp. 23–55.

За наявності подавати Список джерел ілюстративного матеріалу, дотримуючись тих самих вимог.


Після Літератури потрібно подати References, список джерел ілюстративного матеріалу (List of Sources) і список скорочень (List of Abbreviations). Усі матеріали подавати в алфавітному порядку з дотриманням стандарту MLA Style (Modern Language Association Style), що є основним для публікацій гуманітарного напрямку, зокрема публікацій з мовознавства і літературознавства, у міжнародних виданнях (детальніше про стандарт MLA див.: https://www.mla.org/MLA-Style або https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/675/01/).

Назви праць, написані мовами з нероманським алфавітом (українська, білоруська, сербська та ін.), прізвища й імена їх авторів повинні подаватися транслітерованими (для адекватної транслітерації рекомендовано використовувати ресурс: http://translit.kh.ua/?bgn#lat/bgn). Додатково в дужках подається переклад назви праці та назви журналу (якщо цитується стаття з періодичного видання).

Якщо цитується друковане джерело, в кінці запису зазначається: Print. Якщо цитується електронне джерело (таке, що розташоване в мережі Інтернет), в кінці запису зазначається Web, а також указується дата доступу до джерела, наприклад: 12 Jan. 2016 (12 січня 2016).

Список літератури (References) має містити не менше 8 позицій.

Назва References друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка). ЗРАЗОК:

References

Hayes, Mary, and Celia M. Millward. A Biography of the English Language. Boston: Cengage Learning, 2011. Print.

Kondratenko, Nataliya. “Intertekstual'nist' v Ukrayins'komu Politychnomu Dyskursi (Intertextuality in the Ukrainian Political Discourse).” Reklama ta PR u Masovoinformatsiynomu Prostori (Advertising and PR in Mass-Information Space). Odesa: Astroprint, 2009. 155-60. Print.

Sproat, Richard. “Welsh Syntax and VSO Structure.” Natural Language and Linguistic Theory 3 (1985): 173-216. Print.

Zahnitko, Anatoliy. Osnovy Dyskursolohiyi (Foundations of Discourse Studies). Donetsk: DonNU, 2008. Print.

 

Зразок оформлення цитованих джерел у References:

 

Монографії:

Kipfer, Barbara. Phraseology: Thousands of Bizarre Origins, Unexpected Connections, and Fascinating Facts about English's Best Expressions. Naperville: Sourcebooks, Inc., 2008. Print.

Zahnitko, Anatoliy. Osnovy Dyskursolohiyi (Foundations of Discourse Studies). Donetsk: DonNU, 2008. Print.

 

Праці, що мають двох і більше авторів:

Hayes, Mary, and Celia M. Millward. A Biography of the English Language. Boston: Cengage Learning, 2011. Print.

Vykhovanets', Ivan, and Kateryna Horodens'ka. Teoretychna Morfolohiya Ukrayins'koyi Movy (Theoretical Morphology of the Ukrainian Language). Kyiv: Pul'sary, 2004. Print.

 

Розділ із книги / колективної монографії:

Kondratenko, Nataliya. “Intertekstual'nist' v Ukrayins'komu Politychnomu Dyskursi (Intertextuality in the Ukrainian Political Discourse).” Reklama ta PR u Masovoinformatsiynomu Prostori (Advertising and PR in Mass-Information Space). Odesa: Astroprint, 2009. 155-60. Print.

Pfister, Manfred. “How Postmodern Is Intertextuality?”. Intertextuality. Ed. by Heinrich Plett. Berlin; New York: De Gruyter, 1991. 207–225. Print.

 

Стаття в періодичному виданні:


Alefirenko, Mykola. “Linhvokreatyvni Protsesy Formuvannya Frazeolohichnoyi Semantyky (Linguo-Creative Processes of Phraseological Semantics Formation)”. Movoznavstvo (Linguistics) 5 (1988): 35–41. Print.

Sproat, Richard. “Welsh Syntax and VSO Structure.” Natural Language and Linguistic Theory 3 (1985): 173–216. Print.

 

Матеріали конференцій:

Holik, Oksana. “Neolohizmy Reklamnoho Dyskursu v Merezhi Internet (Neologisms of Advertising Discourse in the Internet).” Mizhnarodna Naukovo-Praktychna Konferentsiya “Mova. Suspil'stvo. Zhurnalistyka”, 11 kvitnya 2014, Kyiv (International Scientific Practical Conference “Language. Society. Journalism”, April 11, 2014, Kyiv). Ed. by Anastasiya Mamalyha, and Dmytro Danyl'chuk. Kyiv: VPC “Kyyivs'kyy universytet”, 2014. 23–26. Print.

Horton, Helen. “Phonics or Fun?”. The 44Th Annual Meeting Of The British Association For Applied Linguistics “The Impact of Applied Linguistics”. Ed. by Jo Angouri, Michael Daller & Jeanine Treffers- Daller. London: British Association for Applied Linguistics, 2011. 79–82. Print.

 

Автореферат дисертації:

Danylyuk, Illya. “Synkretyzm u Systemi Chastyn Movy (Syncretism in the Parts of Speech System).” Diss. Donetsk National U, 2006. Abstract. Print.

 

Дисертація:

Greer, Kristen Anne. A General Theory of Quantification. Diss. U оf California Davis, 2014. Print.

 

Електронні ресурси (такі, що розташовані в мережі інтернет):

Graham, Allen. Intertextuality. London; New York: Routledge, 2000. Academia. Web. 12 Dec. 2015. Pyrlik, Natalija. “Implementation of the Principle of “Political Dualism” in Speeches of   Madeleine

Albright”. Linguistic Studies 30 (2015): 112-115. Web. 9 Feb. 2016.

 

Для автоматизації укладання списку літератури за стандартом MLA Style рекомендуємо використовувати ресурс: https://www.citethisforme.com/mla або http://www.easybib.com/mla-format/

 

Назва List of Sources друкується через один рядок після списку літератури (напівжирним шрифтом посередині рядка). ЗРАЗОК:

List of Sources

Dzerkalo tyzhnya (Mirror of the Week), 2013: 10-13. Print.

Sandywell, Barry. Dictionary of Visual Discourse. A Dialectical lexicon of terms 2011. Print. Tyzhden (Week), 2014. Web. 9 Feb. 2015.

 

Назва List of Abbreviations друкується через один рядок після списку джерел ілюстративного матеріалу (напівжирним шрифтом посередині рядка).

 

ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО РЕФЕРАТУ

 

Подана стаття має супроводжуватися АВТОРСЬКИМ РЕФЕРАТОМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (Abstract) в окремому файлі у форматі *.doc/ *.docx, що повинен містити такі компоненти: назва статті (перший рядок, напівжирний шрифт), ім’я та прізвище автора (другий рядок, напівжирний шрифт), кафедра / відділ, навчальний заклад / установа, місто, країна; постановка проблеми (background), мета (purpose), основні результати дослідження (results), висновки і перспективи (discussion), ключові слова (key words) (кожен компонент з нового абзацу звичайним шрифтом, а назви кожного з цих пунктів подаються напівжирним шрифтом). Завершує реферат довідка про автора (vitae): ім’я, прізвище, науковий ступінь, звання, посада (для аспірантів


– спеціальність), кафедра, навчальний заклад / установа; коло наукових інтересів; e-mail (correspondence).

Авторський реферат повинен бути самодостатнім і зрозумілим без прочитання статті, текст реферату має бути зв’язним; рекомендується уникати форм пасивного стану. Подання основних результатів дослідження та мотивування їхньої значущості повинно узгоджуватися з логікою опису результатів у статті. Авторський реферат англійською мовою НЕ СТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ АНОТАЦІЇ.

Звертаємо вашу увагу на те, що до розгляду приймаються тільки матеріали, написані фаховою, високоякісною, академічною англійською (не автоматичний переклад). Якщо мова матеріалів не відповідає заявленим вимогам, вони повертаються авторові на доопрацювання і повторно приймаються тільки з підтвердженням якості перекладу кваліфікованим перекладачем або бюро перекладів.

Обсяг авторського реферату – від 150 до 300 слів.

Назва файла (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “abstract”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_abstract.doc. ЗРАЗОК:

 

QUALIFYING AND CLASSIFYING SIGNS OF BILINGUALISM: ASPECTS, TYPES, METHODS

Anatoliy Zahnitko

Department of General and Applied Linguistics and Slavonic Philology, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine

Abstract

Background: The research of bilingualism is an actual problem of modern linguistics because of active promotion of its unequal manifestations and amplification of the functional load in various sectors of society. Generalization of conceptual and terminological findings in bilingualism allows to develop the appropriate models of their practical application.

Purpose: The purpose of the analysis is to determine the qualifying and classifying features of the bilingualism with classifications of aspects of the bilingualism study.

Results: Bilingualism is a practice of alternative use of two languages, as a consequence of civilized or intentionally directed (determined) interference or directed influence of languages (wider cultures). The main factors contributing to the emergence and development of bilingualism are development of economic, political, cultural, social relations between the linguistic communities that use different languages; territorial proximity that facilitates migration processes etc. Multidimensionality of bilingualism determines the need to study it in linguistic, psychological, cognitive, sociological, philosophical and other aspects.

Differentiation of the basic kinds of bilingualism occurs on the level of bilingual skills expression (true and false bilingualism); according to the number of speech actions and language skills level (receptive, reproductive and productive bilingualism); according to the degree of extensiveness (total, territorial, group, individual bilingualism); on the basis of languages functional load in bilingual situations (symmetrical and asymmetrical bilingualism). The main methods of bilingualism study are contrastive analysis, analysis of mistakes, introspective methods.

Discussion: The theory of bilingualism including bilingual studies is generally replenished with new methods, techniques and research methods in statics and dynamics. The problem of bilingualism, its theoretical understanding and practical expression requires the coverage of different aspects and establishing of spatial fillings of bilingualism with its active and passive discover.

Keywords: bilingualism, language, multilingualism, diglossia, sociolinguistic portrait, contrastive analysis, method of mistakes, introspective methods.

 

Vitae

Anatoliy Zahnitko is Doctor of Philology, Professor, Corresponding Member of NAS of Ukraine, Head of Department of General and Applied Linguistics and Slavonic Philology at Vasyl’ Stus Donetsk National University. His areas of research interests include functional linguistics, cognitive linguistics, comparative linguistics, categorical linguistics, lexicographic linguistics, and text linguistics.


Correspondence: a.zagnitko@gmail.com

 

В окремому файлі у форматі *.doc / *.docx подаються відомості про автора УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, звання (для аспірантів – спеціальність), місце роботи, посада, домашня адреса, телефон, e-mail, коло наукових зацікавлень. Назва файлу (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc

 

Якщо стаття написана англійською чи іншою іноземною мовою, у файлі з відомостями про автора необхідно подати її назву також українською мовою.

 

Статті підлягають подвійному “сліпому” рецензуванню експертами з відповідного напрямку щодо відповідності вимогам структурно-змістового і технічного оформлення, а також вимогам до статей у МНБД. Статті, які відповідатимуть указаним вимогам, за рішенням редакційної колегії будуть рекомендовані до друку. Стаття може бути повернена авторові на доопрацювання або для подальшої роботи із цим матеріалом.

 

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають міжнародним стандартам до публікацій у наукових періодичних виданнях, зареєстрованих у МНБД.

Автори статей несуть повну відповідальність за науковий зміст матеріалу, поданого у статті.

 

Додаткова інформація доступна на офіційному сайті збірника «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» (http://www.linguisticstudies.org/).

Редакційна колегія збірника не несе відповідальності за інформацію, розміщену на інших інтернет-ресурсах.

Редакційна колегія

Важливо!

posted Jan 18, 2016, 11:05 AM by Inna Bohdanova   [ updated Apr 18, 2016, 11:45 PM by Кафедра УМіПЛ ДонНУ ]

Шановні колеги!

14 січня 2016 року відбулося спільне засідання Редакційної колегії та Редакційної групи наукового збірника «Лінгвістичні студії», на якому розглянуто низку науково-організаційних та організаційно-адміністративних питань.

Учасники засідання вирішили: 1) поглибити наукову проблематику збірника наукових праць «Лінгвістичні студії», формуючи дискусійні блоки наукових статей, та посилити публічність обговорення поданих до друку матеріалів; 2) обʼєднати Редакційну колегію та Редакційну групу збірника наукових праць «Лінгвістичні студії» під назвою «Редакційна колегія»; 3) оновити склад Редакційної колегії збірника наукових праць «Лінгвістичні студії»; 4) виключити зі складу Редакційної колегії та Редакційної групи збірника наукових праць «Лінгвістичні студії» тих, хто втратив зв’язки з виданням; 5) скасувати посаду заступника головного редактора; 6) вважати неприйнятною позицію індивідуального вирішення ідеології і статусу збірника наукових праць «Лінгвістичні студії»; 7) розробити українськомовну версію офіційного сайту збірника для активного входження в науковий простір Держави.

Учасники засідання одностайно констатували, що протягом останнього часу відбулося послаблення публічності обговорення наукових матеріалів, поданих авторами до Редакційної колегії збірника «Лінгвістичні студії», відкритості процедури їх рекомендації до друку через підміну думки Редакційної колегії поглядом заступника головного редактора О.Л. Путіліної. У зв’язку з тим, що О.Л. Путіліна втратила зв’язок з Редакційною колегією, поширює неправдиву інформацію про збірник наукових праць «Лінгвістичні студії» в соціальних мережах, підміняє права Донецького національного університету (м. Вінниця) як організації-засновника власною ініціативою у зверненнях до різних закордонних наукометричних баз, вирішено увільнити з посади заступника головного редактора О.Л. Путіліну, вивести її зі складу Редакційної колегії збірника наукових праць «Лінгвістичні студії», позбавити статусу контактної особи Редакційної колегії наукового збірника «Лінгвістичні студії». 

Анатолій Загнітко, головний редактор

збірника наукових праць «Лінгвістичні студії»

GRAMMATICAL READING - VIII

posted Aug 19, 2014, 1:12 PM by Oksana Putilina   [ updated Apr 18, 2016, 11:43 PM by Кафедра УМіПЛ ДонНУ ]

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

O.O. POTEBNYA INSTITUTE OF LINGUISTICS OF NAS OF UKRAINE

INSTITUTE OF UKRAINIAN LANGUAGE OF NAS OF UKRAINE

DONETSK NATIONAL UNIVERSITY (VINNYTSIA)

UKRAINIAN LINGUA-INFORMATION FOUNDATION

DEPARTMENT OF UKRAINE LANGUAGE AND APPLIED LINGUISTICS

 

 

INTERNATIONAL SCIENTIC-THEORETICAL CONFERENCE

"GRAMMATICAL READING – VIII"

 

April 9-10, 2015

 

Newsletter 

 

April 9-10, 2015 Ukrainian Lingua-Information Foundation, Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics (Donetsk National University, Vinnytsia) with O.O. Potebnya Institute of Linguistics of NAS of Ukraine and Institute of Ukrainian Language of NAS of Ukraine holds the International Scientific-Theoretical Conference "Grammatical Reading – VIII".

Conference includes the work of following sections:

1.      Problems of Philosophy and Linguistic Phenomenology, Theory and History of Language.

2.      Current Problems of German, Roman Philology and Comparative-Typological Study of Languages.

3.      Theoretical Issues of Syntax.

4.      Current Problems of Morphology.

5.      Linguoculturology, Ethnolinguistics, and Onomastics: State and Perspectives of Research.

6.      Modern Theory and Practice of Linguocommunicative Studies.

7.      Functional Semantics of Lexical Units.

8.      Problems of Text Linguistics, Discourse Studies, and Discourse Analysis.

9.      Applied Linguistics: Trends and Aspects of Studies.

10.  Category Grammar Theory: Units, Levels, and Models (round table).

11. Tools for Corpus of Texts without Special Training (round table).

 

Previous Conference timetable:

08.04.2015 – arrival of conferees, registration;

09.04.2015 – plenary session, working sections, round tables;

10.04.2015 – working sections, round tables, final plenary session.

 

Conference proceedings MAY BE PUBLISHED in international scientometric collection of scientific papers the collection of scientific papers "Linguistic Studies" (Volumes 30 and 31) (http://www.linguisticstudies.org/, section "INDEXED") approved by HAC of Ukraine as a special.

Please send submissions by the December 15, 2014.

 

The main language of publication is ENGLISH but within the framework of "Grammatical readings – VIII" editorial team will receive materials in other languages.

PLEASE, NOTE THAT we accept only submissions written in professional, high-quality English. If the language of the manuscript is not meets the requirements, the article is returned to the author for revision, and repeatedly it is accepted only with verification by qualified translator or translation agency. The editorial team can provide TRANSLATION SERVICES for articles and abstracts into English if that be necessary. The cost of translation in 1000 characters (including spaces) is $ 4 (USA).

FUNDS for the publication of articles and abstracts must be calculated in UAH at the rate of $6 (USA) for 1 print page. Article submitted by doctors of science will be calculated in UAH at the rate of $4 (USA) for 1 print pagePLEASE NOTE that the ordering, transliteration and design of list of reference in a paper according to international standards are included in the cost of the publication. 

The cost of sending a printed collection is $ 5 (USA), sending an additional copy - $ 10 (USA).

We pay your attention the transfer of money for publishing materials, their translation and / or delivery of a collection carried out only AFTER you receive a confirmation letter that your paper is accepted for publication / translation of submissions / features and timing of delivery of a collection! On these issues, please, contact: o.l.putilina@gmail.com or +380997873462 - Oksana L. Putilina (Vice-Editor-in-Chief).

An electronic version of submissions should be sent to: o.l.putilina@gmail.com (with the reference “Linguistic Studies” in the subject).


 

Editorial Team 

About Linguistic Studies

posted Oct 3, 2012, 10:02 AM by Кафедра УМіПЛ ДонНУ   [ updated Nov 15, 2012, 4:38 AM ]

 MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, YOUTH AND SPORT OF UKRAINE

O.O. POTEBNYA INSTITUTE OF LINGUISTICS OF NAS OF UKRAINE

INSTITUTE OF UKRAINIAN LANGUAGE OF NAS OF UKRAINE

DONETSK NATIONAL UNIVERSITY

DEPARTMENT OF UKRAINE LANGUAGE AND APPLIED LINGUISTICS

 

Newsletter

 

5-6 February 2013 Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics with O.O. Potebnya Institute of Linguistics of NAS of Ukraine and Institute of Ukrainian Language of NAS of Ukraine holds the International Scientific-Theoretical Conference "Grammar Reading – VII".

Conference includes the work of following sections:

1.       Current problems of cognitive linguistics.

2.       Theoretical and practical problems of morphology.

3.       Actual problems of syntax.

4.       Problems of derivative system.

5.       Problems of discourse studies and discourse analysis.

6.       Functional semantics of morphological and syntactic forms.

7.        Topical problems of morphology and syntax in modern dialects.

8.       Applied linguistics: aspects and directions of research.

9.       Typological grammar of auxiliarity parts of speech (round table).

10.    Lexicographical grammar of auxiliarity (round table).

11.    Typology of categories in new academic grammar (round table).

Previous Conference timetable:

             04.02.2013 – arrival of conferees, registration;

             05.02.2013 – plenary session, working sections, round tables;

             06.02.2013 – working sections, round tables.

             Conference proceedings will be published before the conference in the collection of scientific papers "Linguistic Studies" (Volume 26) approved by HAC of Ukraine as a special. Mail delivery of the collection is not provided.    

In accordance with the Resolution of the Presidium of HAC of Ukraine from 01.15.2003 No 7-05/1 “About increase of requirements to special edition they were introduced to lists by HAC of Ukraine in” (Bulletin by HAC of Ukraine. – 2003. – No 1) a scientific paper is supposed to include the following issues:

1) setting of problem on the whole and its connection with important scientific or practical goals;

2) analysis of recent studies and publications in this direction that serve as a basis for an author`s research;

3) assignment the parts of the general problem considered in the submitted paper that have not been dealt with;

4) formulation of the purpose of the paper (setting of a task);

5) presentation of research with complete validation of obtained results;

6) conclusions and prospects of future search in this direction.

 Articles which haven`t be in keeping with requirements by HAC of Ukraine shouldn’t take up. 

Papers in LS are given in electronic version in word-processor Word 97-2000 for Windows 98-2000 in two formats *.doc and *.rtf with two copies of printed text. Names of files (only in Roman script) must be in keeping with author surname, for example: petrenko.doc and petrenko.rtf. A size of an article is from 15000 quire symbols (with spaces) (Menu – Service – Statistics).

Please send an electronic version of submissions to: o.l.putilina@gmail.com (with the reference “Grammatical Reading” in the subject) to the October 1, 2012.

Parameters of a page are 2 centimeters (all of margins). Size of paper is А 4. A type is Times New Roman, 12 point, and “normal” (“ordinary”) style. If you had made use of another type you must give its on CD. Line spacing is 1.5. Indention for a new line is 1 centimeter. The text is printed without division of words. A manuscript must be paginated with a pencil on reverse side.

On the first line in the right corner author`s name and surname typed in bold. There is a LBC-code (Library-Bibliographic Classification) (in ordinary script) on the second line in the left one. An UDC-code (in ordinary script) is on the third line. There is an article name on the next line (centred, in bold). An annotation is double-spaced in any other language, in particularly Ukrainian (from 10 lines, in italics). It is followed by a set of keywords in italics, too. FOR EXAMPLE:

 

Anatoliy Zahnitko

ББК Ш12=411.4*2

УДК 81-116.3

The Functional-Lexicographical Grammar of Auxiliarity

 

Схарактеризовано особливості категорійних класів слів службовості; встановлено основні кваліфікаційні ознаки і параметри лексикографічної граматики службовості з розмежуванням широкого та вузького її розуміння; визначено різновиди одиниць лексикографічної граматики службовості та подано визначальні риси парадигмального простору службових слів; запропоновано словникову статтю з опертям на широке розуміння лексикографічної граматики службовості.

Ключові слова: лексикографічна граматика, категорійний клас слів, морфосинтагматична парадигма, морфологічна парадигма, контекстна парадигма, словникова стаття.

 

Body text follows the annotation one line on (in a center). Examples (lexemes, phrases, etc.) are typed in italics. References to the works mentioned in the text are enclosed in square braces [] and include author’s surname, year of publication (perforce, pages), e.g. [Croft 1990], [Croft 1990: 22]. 

Please distinguish between a dash (–) and a hyphen (-): difference is scale and presence of spaces before and after dash. Abbreviations i.e., etc, e.g., p.t.o., u.m., XVI с., initials on surnames (for example, R.J. Watts) are typed with indissoluble space (keys Ctrl+Shift+space-bar are pressed on simultaneously).

Comments are made in automatic (Inset – Comments).

If diagrams are given in the article it must be grouped (Appearance – Instrument panel – Drawing – Option of object. Keeping the key “Option of object”, it`s necessary objects that have be connected in a group to earmark and to press on the key “Operations” on the panel “Drawing” and to choose the command “To group”).

Submissions are supplied with References – works referred to in the body of a paper (8 sources and more) – which follow the text and arranged in the alphabetical order on separate lines in accordance with State Standard (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; http://www.ukrbook.net/bib_zap.html#el_vyd). The heading References is in bold and centred. PATTERN:

References

Вихованець, Городенська 2004: Вихованець, І.Р., Городенська, К.Г. Теоретична морфологія української мови [Текст] / І. Р. Вихованець (ред.). – К. : Університетське видавництво "Пульсари", 2004. – 398 с. – (Академічна граматика української мови). – Бібліогр. : с. 391-398. – 2000   пр. – ISBN 966-7671-60-7.

Алефіренко 1988: Алефіренко, М.Ф. Лінгвокреативні процеси формування фразеологічної семантики [Текст] / М. Ф. Алефіренко  // Мовознавство. – 1988. – № 5. – С. 35-41. – Бібліогр. : с. 41.

Данилюк 2006: Данилюк, І.Г. Синкретизм у системі частин мови [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2006. – 20 с.

Jackson, Amvela 2000: Jackson, H., Amvela, E.Z. Words, meaning and vocabulary : an introduction to modern English lexicology [Text] / H. Jackson, E.Z. Amvela. – New York : Continuum International Publishing Group, 2000. – 216 pp. – ISBN 0-8264-6096-8 (pbk)

Stockwell, Minkova 2001: Stockwell, R.P., Minkova, D. English words : history and structure [Text] / R.P. Stockwell, D. Minkova. – Cambridge : Cambridge University Press, 2001. – 208 pp. – ISBN 0 521 79362 9 (paperback)

 

English annotation is finished the publication (it is not more of 10 lines, in italics). It is given on the next line after References: author’s surname and name, a name of an article, a text of annotation, keywords as in THE SAMPLE below:


Zahnitko Anatoliy

The Functional-Lexicographical Grammar of Auxiliarity

The features of categorical classes of auxiliary words have been characterized, the basic qualification characteristics and parameters of lexicographical grammar of auxiliarity distinguishing between broad and narrow sense have been established. The types of units of lexicographic grammar of auxiliarity have been determined and defining features of paradigmatic space of auxiliary words have been submitted. The structure of the entry, based on a broad understanding of lexicographic grammar of auxiliarity, has been offered.

Keywords: lexicographic grammar, categorical class of words, morpho-syntagmatic paradigm, morphological paradigm, contextual paradigm, entry.

 

The author(s) of submission have to provide English  / language of body text ABSTRACT which is supposed to include the following issues on separate lines: an article name (in bold); author`s name and surname (in bold); department / section, institution / organization, city, region / province, country (in ordinary script); relevance (the titles typed in bold and body text – in ordinary script for this issue and next); purpose; tasks; conclusion; perspective; annotation; keywords; references, sources (in ordinary script); e-mail. Vitae is finished the abstract. It includes author`s full name, degree, position, current employment place (for Post-Graduate Students it`s necessary a specialty), private address, telephones, e-mail and research areas (in ordinary script).   

An abstract should be provide in a separate file in a format *.doc. A name of file (in Roman script) must be consisted of author’s surname and the word “referat” and Shift+hyphen between them, e.g.: petrenko_referat.doc. It’s necessary to given a printout with information of author (on a separate page).

FOR EXAMPLE:

 

The Functional-Lexicographical Grammar of Auxiliarity

Anatoliy Zahnitko

Department of Ukrainian and Applied Linguistics, Donetsk National University, Donetsk, Ukraine

Relevance

The modern understanding of grammar in the broad measuring of its problems and approaches – from fixed, that lately more and more interpreted as classic (proverbial), to reference (reference-pragmatic), ideographical, "natural" – is based on fundamental postulates of the nominative-existential scientifically-linguistic paradigm with its three sources: а) theory of communicative acts, b) theory of nomination, c) theory of reference.

Each of these constituents caused, on the one hand, expansion of actually-grammatical researches (pragmatic types of sentences, reference aspects of sentence and others), on the other hand, they were base to forming of separate linguistic researches, that include explanation not only of the language phenomena with tracing of regularity of their compatibility, display of semantic-paradigmatic connections, ascertainment of hierarchical features and others, but also determinations of directions of their functioning by extra-linguistic factors, "loading" by national and cultural memory, specific of the use in different discursive practices etc.

All of it motivates the necessity of analysis of the appropriate language phenomenon, certain linguistic unit through the prism of discursive practices (in a process display and textual expression), associative and figurative loading etc. And this explains actuality of consideration of auxiliarity in its functional measuring with ascertainment of regularity of lexicographic interpretation of all volume of traditionally interpreted by classic grammar of official elements.

Purpose

The purpose of the article is determination of units and categories of lexicographic grammar of auxiliarity with successive description of volumes and capacity of functional-semantic paradigm of auxiliary units.

Tasks

The declared purpose predetermines the necessity of decision of such tasks: 1) to define the concept of auxiliarity; 2) to define the classification varieties of auxiliarity; 3) to reveal the category apparatus of grammar of auxiliarity; 4) to determine the basic features of lexicographic grammar of auxiliarity; 5) to characterize regularity of lexicographic interpretation of auxiliary elements.

Conclusion

Creation of integral lexicographic grammar of auxiliarity is possible at conceptual work of all classification criteria – structural, semantic, functional-descriptive, functional-communicative, semantic-paradigmatical and others, tracing of capacity of the paradigmatic space (morphological, morpho-syntagmatical, semantic (functional-semantic), contextual (textual)), and aspects – dynamic-evolutional and characterogical, that can be complemented by the quantitative features of auxiliary words and establishment of features of the argument / sirkonstantive fixing of auxiliary component in the semantic-syntactical hierarchy of the sentence. Lexicographic grammar of auxiliarity is based on consecutive keeping of the explaining of obligatory features of auxiliary word and taking into account its qualification of optional features.

Perspective

Perspective of the research consists not only in creation of appropriate lexicographic works of the each category class of auxiliary elements, but also tracing general-category features of auxiliary elements in a separate national language and comparison of these features in the languages which different by their system, that will do possible receipt of adequate translator methodologies and tracing of common and different of functional, paradigmatic and syntagmatic  descriptions of auxiliarity in the investigated languages.

Annotation

The features of categorical classes of auxiliary words have been characterized, the basic qualification characteristics and parameters of lexicographical grammar of auxiliarity distinguishing between broad and narrow sense have been established. The types of units of lexicographic grammar of auxiliarity have been determined and defining features of paradigmatic space of auxiliary words have been submitted. The structure of the entry, based on a broad understanding of lexicographic grammar of auxiliarity, has been offered.

Keywords

Lexicographic grammar, categorical class of words, morpho-syntagmatic paradigm, morphological paradigm, contextual paradigm, entry.

References

Ahmanova, O. S. (2007). Slovar' lingvisticheskih terminov. Moskva: KomKniga.

Bacevych, F. (2008). Semantyka i prahmatyka ochikuvanykh i neochikuvanykh zmin: funkciyi ta komunikatyvni smysly chastky i (j) u suchasnomu ukrayins’komu movlenni. Ukrayins’ka mova i literatura v shkoli, 1, 41-44.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy, (2007). Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy (VTSUM). Kyyiv-Irpin’: VTF "Perun".

Vsevolodova, M. V. (2005). Materialy k slovarju "Predlogi i sredstva predlozhnogo tipa v russkom jazyke. Funkcional'naja grammatika real'nogo upotreblenija". Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta.

Horodens’ka, K. H. (2007). Hramatychnyj slovnyk ukrayins’koyi movy: spoluchnyk. Kyyiv–Herson: Instytut ukrayins’koyi movy NAN Ukrayiny; Khersons’kyj derzhavnyj universytet.

Kanjushkjevich, M. I. (2008, 2010). Bjelaruskija prynazowniki i ih analagi. Gramatyka real’naga wzhyvannja. Materyjaly da slownika (U 3 ch.). Grodna: GrDU.

Zahnitko, A. P. (2007). Slovnyk ukrayins’kykh  pryjmennykiv. Suchasna ukrayins’ka mova. Donets’k: TOV VKF "BAO".

Zagnitko, A. (2009). Funkcional'no-semanticheskaja tipologja chastic: vnutripredlozhencheskij i kontraktivnyj aspekty. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky, 3, 146-154. Brno: Ùstav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Zaliznjak, A. A. (1977). Grammaticheskij slovar' russkogo jazyka. Slovoizmenenie. Moskva: Russkij jazyk.

Zubets’, N. O. (2008). Ukrayins’ka leksykohrafiya druhoyi polovyny XX – pochatku XXI stolittya. Zaporizhzhya: Zaporiz’kyj nacional’nyj universytet.

Kiklevich, A. (2008). Pritjazhenie jazyka, 2: Funkcional'naja lingvistika. Olsztyn: Instytut Dzienikarstwa i Komunikacji Spolecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Levakina, T. V. (2011). Semantychna dyferenciaciya ta funkciyuvannya pryjmennykiv sociatyvnosti v ukrayins’kij movi. Avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Zaporizhzhya.

Mejzers’ka, I. V. (2011). Pryjmennyk v ukrayins’kij tlumachnij leksykohrafiyi II polovyny XX stolittya. Avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Kyyiv.

Pankov, F. I. (2008). Opyt funkcional'no-kommunikativnogo analiza russkogo narechija: na materiale kategorii adverbial'noj temporal'nosti. Moskva: MAKS Press.

Slovar’ ukrayins’koyi movy, (1996). Slovar’ ukrayins’koyi movy, 1. Kyyiv: Naukova dumka.

Slovnyk ukrayins’koyi movy, (1970). Slovnyk ukrayins’koyi movy (SUM). Kyyiv: Naukova dumka.

Tymchenko, Ye. (2002). Materialy do slovnyka pysemnoyi ta knyzhnoyi ukrayins’koyi movy XV – XVIII stolit’. Kyyiv-N’yu-Jork: NAN Ukrayiny; UVAN u SShA.

Shcherbin, V. K. (1996). Tearetychnyja prabljemy bjelaruskoj ljeksikagrafii. Mn.: Bjelaruski knigazbor.

Grochowski, M. (2005). Wpływ zmiany pozycji linearnej partykuły na structurę semantyczną wypowiedzenia. Wyraz i zdanie w językach słowiaǹskich (5): Opis, konfrontacja, przeklad. Wrocław: Uniwersytet Wrocławskij.

Grochowski, M. (2009). Koncepcja słownika partykuł polskich. Wyraz i zdanie w językach słowiaǹskich (7): Opis, konfrontacja, przeklad. Wrocław: Uniwersytet Wrocławskij.

Mluvnice češtiny, (1986). Mluvnice češtiny: Tvarosloví [2]. Praha: Academia, 1986.

Gramatyka, (1984). Gramatyka wspólczesnego języka polskiego. Skladnia. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

E-mail: a.zagnitko@gmail.com

Vitae

Anatoliy P. Zahnitko is Doctor of Philology, Professor, Head of Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics in Donetsk National University. His areas of research interests include functional linguistics, cognitive linguistics, comparative linguistics, categorical linguistics, lexicographic linguistics, and text linguistics.

 

The author(s) of submission are requested to provide contact details including their full names, degree, position, current employment place, private address, telephones, e-mail and research areas. This information should be provide in a separate file in a format *.doc. A name of file (in Roman script) must be consisted of author’s surname and the word “vidomosti” and Shift+hyphen between them, e.g.: petrenko_vidomosti.doc. It’s necessary to given a printout with information of author (on a separate page).

Contributions are reviewed by the experts in the field from editorial board and regardless of their length will be held to the same standards of technical and presentation quality. The article may be sent back to the author for further revision or rejected. In this case the manuscript is not returned to the author.

Authors are requested to follow the ethical guidelines for research set forth by their academic institutions.

All authors, except DPh, must submit a review of Doctor of Philology at the contribution, certified by the scientific secretary of the institution or personnel department.      

 

Articles, which not meted requirements, aren’t taken for publishing.

 

Money for publication count up in UAH (the rate of $ 4 USA for a 1 page of typewritten materials). Sole submissions of Doctors of Philology will be published free.

Materials for printing and copy of payment please send until October 1, 2012 to: Oksana Putilina, Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics, Philological Faculty, Donetsk National University, Universytets`ka Str., 24, Donetsk, Ukraine, 83001


Please send money by postal order up to October 1, 2012 to: Ganna Yemeljanenko, Komsomols`ky Avenue, 27, Apt. 87, Donetsk, Ukraine, 83001.  

The participants pay the arrangement fee of 100 (one hundred UAH) during registration.

Passage, accommodation and meals at the participants’ expense.

About the need for a hostel / hotel please inform us not later than January 15, 2013.


Phone for information: +38 062 3817006  – Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics;

Responsible for the settlement Illya G. Danyluk: +38 067 7084691.

Vice-Editor-in-ChiefOksana L. Putilina: +38 099 7873462.

 

  Committee

1-6 of 6