Home‎ > ‎About Collection‎ > ‎News‎ > ‎

Інформаційний лист (про набір матеріалів до випуску 42)

posted May 28, 2021, 9:38 AM by Лінгвістичні студії Linguistic Studies   [ updated Jul 24, 2021, 2:47 AM ]

«ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ  LINGUISTIC STUDIES»

(Випуск 42)

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

«Лінгвістичні студії Linguistic Studies» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22549-12449ПР від 20.02.2017 року) реферований міжнародний збірник наукових праць, започаткований у 1994 році в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. До Редакційної ради та Редакційної колегії збірника входять високоавторитетні дослідники з провідних наукових установ та університетів різних країн. Видання приймає до друку оригінальні авторські наукові дослідження теоретичного і прикладного спрямування з різних проблем сучасного мовознавства, кросдисциплінарні студіювання.

Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4; «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1 05/5; Наказ № 515 МОН України від 16.05.2016 р.; категорія «Б» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020).

ISSN: 1815-3070

Online ISSN: 2308-0019

 

Міжнародна реєстрація збірника «Лінгвістичні студії Linguistic Studies»:

Genamics JournalSeek  (за підтримки OCLC як частини the WorldCat Knowledge Base)

the WorldCat Knowledge Base

ULRICHSWEBTM Global Serials Directory    

Google Scholar              

Index Copernicus International (ICV 2012: 5.58; ICV 2013: 6.14; ICV 2014: 68.32; ICV 2015: 55.40; ICV 2016: 65.30; ICV 2017: 61.96; ICV 2018: 65.01; ICV 2019 = 68.91)

ResearchBib

Polska Bibliografia Naukowa (Polish Scholarly Bibliography)

Electronic Journals Library EZB (Regensburg, Germany)

Реферативна база даних «Україніка наукова»

Український реферативний журнал «Джерело»

- ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

- InfoBase Index

Примітка. DOI надається з 2017 р. кожній статті, а також усьому черговому числу видання.

До друку приймаються ретельно вичитані матеріали, що не були опубліковані раніше і які демонструють результати здійсненого теоретичного й емпіричного лінгвістичного дослідження, присвяченого основним тенденціям та інноваційним процесам в українській та інших мовах світу.

Основним критерієм оцінки дослідження є його якість. Подані матеріали оцінюються незалежно від етнічного походження, релігійних вірувань, громадянства і політичних поглядів автора.

Якщо дослідження ґрунтовано на тій чи тій методології чи наукових досягненнях видатного чи іншого науковця, про це має бути зазначено в роботі. Якщо в дослідженні використані результати студіювань інших авторів, статті мають містити покликання на них у прийнятний для автора спосіб. Факти співпраці авторів дослідження з іншими особами у процесі аналізу висвітлюваної проблеми мають відбиватися в змісті й структурі статті.

Просимо надсилати матеріали до 25 вересня 2021 року.

 

Матеріали публікуються у збірнику «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» українською, англійською, болгарською, російською, польською мовами. Пріоритет надається статтям англійською мовою.

 

КОШТИ на публікацію статті та реферату обраховувати в гривнях з розрахунку 2 долари США (за поточним курсом НБУ) за 1 сторінку машинописних матеріалів (2400 знаків в автоматизованому обрахунку). Матеріали докторів наук друкуються безкоштовно. Статті, написані професійною англійською мовою, публікуються безкоштовно.

 

Переказ коштів за публікацію матеріалів здійснюється ЛИШЕ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ АВТОРОМ ЛИСТА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ щодо прийняття матеріалів до друку (із цих питань звертайтеся за адресою: ls.donnu.ukr@gmail.com).

 

Електронний варіант матеріалів просимо надсилати на адресу: ls.donnu.ukr@gmail.com.

 

Тел. для довідок:  +38 050 232 78 02 – Загнітко Анатолій Панасович.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 

Відповідно до Постанови президії ДАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку». Отже, в статті мають бути:

– постановка наукової проблеми та її актуальність;

– аналіз досліджень цієї проблеми;

– мета і завдання; об’єкт і предмет дослідження; опис фактичного матеріалу та методів, застосованих у процесі аналізу; наукова новизна, теоретична і практична цінність отриманих результатів;

– виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження;

– висновки та перспективи дослідження.

Кожний пункт має бути відповідно виділений з числовим позначенням або без нього.

Стаття має містити orcid.org, а також ResearchGate:автора (якщо декілька авторів, то відповідні індекси мають бути в кожного з авторів).

Автори подають до відповідного випуску одну статтю, що раніше не друкувалася в інших виданнях, і несуть повну відповідальність за оригінальність тексту, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних та ін.

Редакція не повертає небажаних текстів.

Надсилання тексту автором до редакції журналу еквівалентне:

а) його декларації про те, що він має право на авторські права на текст і що текст не має юридичних дефектів, раніше не публікувався повністю або частково і не надходив до редакції іншого журналу;

б) надання згоди на публікацію тексту у виданні «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» та необмежене його поширення за часом та територією, включаючи розміщення випусків видання в Інтернеті;

в) надання безоплатної згоди на включення до наукометричних баз даних наукових журналів у мережі (ЦНС) та інших баз даних, з якими Редколегія співпрацює, крім самого тексту, також базових даних про статтю, в т.ч. її реферат, ключові слова та персональні дані Автора (ім’я та прізвище, місце роботи, адреса електронної пошти).

 

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ДАК УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ВИМОГАМ ДО СТАТЕЙ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ (ДАЛІ – МНБД), ДО РОЗГЛЯДУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

 

Матеріали подаються в електронному вигляді в редакторі Word, збереженому у форматі *.doc / *.docx. Назва файлу (тільки латиницею) має відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc. Обсяг статті – від 20000 друкованих знаків (разом з пропусками між літерами, словами і т. ін.). (Меню – Сервіс – Статистика).

Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір – А4. Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль “нормальний” (“звичайний”). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом.

Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. На першому рядку в лівому кутку друкуються: на першому рядку orcid.org, на другому рядку – ResearchGate автора (авторів), нижче – у правому куті друкуються ім’я і прізвище автора (авторів) напівжирними літерами. На наступному рядку в лівому куті – шифр УДК (звичайний шрифт). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок курсивом подається анотація українською мовою (5–10 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (шрифт – курсив). Через один рядок після анотації подається основний текст статті (вирівнюється за шириною).

Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пропусків до і після тире.

Скорочення на зразок XVIth c., ініціали при прізвищах (напр., ChL. Barber) друкуються через нерозривний пропуск (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка Виноска).

Якщо в статті наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Утримуючи кнопку “Вибір об’єкта”, виділіть об’єкти, які потрібно  об’єднати у групу, на панелі інструментів “Малювання” натисніть кнопку “Дії”, виберіть команду “Групувати”).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ початку статті українською мовою:

orcid.org/0000-0001-7398-6091

ResearchGate: L-9204-2018 (http://www.researcherid.com/rid/L-9204-2018

Арсен Підкутий

УДК 81’367.633

ІМЕННИКОВО-МОРФОЛОГІЧНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ:

СТРУКТУРНА ТИПОЛОГІЯ (ІМЕННИКОВО-МОРФОЛОГІЧНИЙ РІД)

 

Розглянуто особливості вираження іменниково-морфологічної ідентифікації зі встановленням закономірностей її вияву в межах морфологічних форм іменникового роду. Встановлено структурну типологію іменниково-морфологічних ідентифікаторів із внутрішнім диференціюванням одноелементних, двохелементних і трьохелементних іменниково-морфологічних ідентифікаторів. Констатовано, що в межах диференціації іменників за родами найпослідовніше виявляється одноелементний структурний ідентифікатор, що поступово втрачає свою силу через розширення функційного поля двох- та трьохелементних іменниково-морфологічних ідентифікаторів.

Ключові слова: іменниково-морфологічний ідентифікатор, одноелементний морфологічний ідентифікатор, двохелементний морфологічний ідентифікатор, трьохелементний морфологічний ідентифікатор, флексія, іменниково-морфологічний рід.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ початку статті іншою (англійською) мовою:

orcid.org

ResearchGate:

Oksana Prosianyk

УДК 81-116.2

METHODOLOGY OF FUNCTIONAL PRAGMATISM AS THE MERGE OF ANTROPOCENTRISM AND RELATIONISMUS

Розглянуто внутрішньотекстові функції прийменників із визначенням їх навантаження в художньо-белетристичних та публіцистичних дискурсивних практиках. Встановлено основні напрями мовносоціумного закріплення окремих прийменникових варіантів, схарактеризовано особливості синонімійного вияву прийменників, прийменникових еквівалентів, аналогів, розширення функційного тла лексем, в яких реалізовано ʻу знач. прийменника’. З’ясовано співвідношення функційних видозмін прийменників, прийменникових еквівалентів з антропоцентричною та антицивілізіоністською парадигмами, виявлено тенденції до розширення функційно-семантичної парадигми первинних прийменників.

Ключові слова: прийменник, прийменниковий еквівалент, функційно-семантична парадигма, антропоцентрична парадигма, антицивілізіоністська парадигма.

 

ОФОРМЛЕННЯ ПОКЛИКАНЬ

 

Покликання в тексті публікації оформлюються за допомогою дужок (  ) із вказівкою прізвища автора та року (за потреби – сторінки), наприклад:

Щодо цього британські медіа-дослідники зазначають, що… (Coleman, Ross 2006: 47-48).

German linguist M. Pfister considers it as an absolute blend of all the high and the popular (mass) (Pfister  2001: 219).

Потрібно дотримуватися таких правил оформлення покликань:

а) покликання на монографію (Автоненко 2015) або статтю (Старх 2002);

б) покликання на відповідну сторінку, на декілька сторінок, які розміщені послідовно, або на різні сторінки (Франко 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101);

в) покликання на праці одного автора, що вийшли в різні роки – в хроно­логічному порядку (Мельничук 1979, 1998);

г) покликання на праці одного автора, опубліковані в один рік (Голубенко 1990а, 1990б), (Потебня 1958а), (Потебня 1958б).

ґ) у покликанні на працю декількох авторів вказується лише прізвище першого й використовується скорочення на зразок та ін./et al. (Вихованець та ін. 2017: 325), (Hennig et al. 2006: 7–15);

д) покликання на праці двох або декількох авторів (Lakoff 1990; Langacker 1991; Осипенко 1991);

е) в цитуванні рукопису застосовується фоліація (напр. 2а–3б), а не па­гінація, за винятком випадків, коли рукопис пагінований;

є) у дужках прізвище автора називається в оригіналі, наприклад: (Твердохліб 2015), (Sokolowski 1974), (Geeraerts 2001).

 

Якщо цитується робота, написана мовою з нероманським (не латиниця) алфавітом (українська, білоруська, сербська та ін.), під час покликання на неї в дужках необхідно вказувати прізвище автора / назву праці мовою оригіналу:

“Дискурс – це … комплексна лінгвістична структура…” (Іваненко 2000: 179).

 

Якщо цитується робота, що не має автора (напр., UNESCO,. Intercultural Competences: Conceptual and Operational Framework. 2013. Web. 12 Feb. 2016.), в дужках подається її скорочена назва в лапках, наприклад:

Всезагальність (універсальність) полягає в наявності “елементів, спільних для всіх культур –таких як мова, цінності та вірування” (“Intercultural Competences” 15).

Universality encompasses “elements common to all cultures – such as having a language, or having values and beliefs” (“Intercultural Competences” 15).

 

Якщо цитується багатотомне видання, в дужках необхідно вказувати номер тому та номер сторінки, наприклад:

За Словником української мови в 11-ти тт., концепт становить “формулювання, загальне поняття, думку” (СУМ 4: 275).

According to Dictionary of the Ukrainian Language in 11 Volumes, concept refers to “formula, general notion, idea” (DUL 4: 275).

 

Цитати з досліджень іноземною мовою, залежно від виконуваної ними функції, можуть подаватися мовою оригіналу або в перекладі, але необхідно послідовно дотримуватися одного з названих способів цитування. Якщо цитати наведені мовою оригіналу, автор у покликаннях може подати їх переклад.

 

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список літератури подається в алфавітному порядку за ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Список літератури потрібно подавати в окремому розділі, який названо Література.

Якщо опис бібліографічного запису містить декілька рядків, усі рядки, крім першого, мають бути зсунуті праворуч на два знаки.

У розділах Література та Використані джерела усі бібліографічні покликання, які подані не латиницею, обов’язково транслітеруються для забезпечення відстежування цитування  в міжнародних базах даних.

Транслітерація подається в квадратних дужках, безпосередньо під бі­бліографічним записом.

Транслітерацію потрібно виконування через автоматичний транслітератор, доступний за адресою: https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/  (подано приклад автоматичної транслітерації для російської ки­рилиці, для інших алфавітів потрібно знайти у випадному меню назву відповідної мови).

Бібліографічні покликання латиницею не транслітеруються.

Літературу потрібно називати так:

1) покликання на монографію одного автора:

Вихованець, Іван Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. Київ: Наукова думка, 1992.

[Vykhovanets, Ivan R. Narysy z funktsionalnoho syntaksysu ukrainskoi movy. Kyiv: Naukova dumka, 1992.]

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

2) покликання на монографію двох авторів:

Білобровко, Т.І., Кожуховська, Л.П. Філософія науки й управління освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с.

[Bilobrovko, T.I., Kozhukhovska, L.P. Filosofiia nauky y upravlinnia osvitoiu : navch.-metod. posib. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2015. 166 s.]

3) покликання на монографію трьох авторів:

Кузнєцов, М.А., Фоменко, К.І., Кузнецов, О.І. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с.

[Kuznietsov, M.A., Fomenko, K.I., Kuznetsov, O.I. Psykhichni stany studentiv u protsesi navchalno-piznavalnoi diialnosti : monohrafiia. Kharkiv : KhNPU, 2015. 338 s.]

4) покликання на монографію чотирьох авторів:

Бікулов, Д.Т, Чкан, А.С., Олійник, О.М., Маркова, С.В. Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с.

[Bikulov, D.T, Chkan, A.S., Oliinyk, O.M., Markova, S.V. Menedzhment : navch. posib. Zaporizhzhia : ZNU, 2017. 360 s.];

5) покликання на збірник праць:

Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса: Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских культур, 2010.

[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimodejstvie grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]

6) покликання на роботу в журналі:

Мальченко, Андрій. «Спосіб дієслова в граматичній структурі». Мовознавство 6, 2001: 9–32.

[Malchenko, Andrii. «Sposib diieslova v hramatychnii strukturi». Movoznavstvo 6, 2001: 9–32.]

7) покликання на роботу в збірнику:

Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А.В. Бондарко (ред.) Теория функ­циональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализован­ность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.

[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A.V. Bondarko (red.) Teoria funkcionalʹnoj grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaya lokalizovannostʹ, taksis. Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]

Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality A new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again. Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.

8) покликання на словник:

ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–. Praha: Academia, 1989.

Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни речник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, Филолошки факултет, 2005.

[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]

9) покликання на факсимільне видання:

Смотрицький, Мелетій. Граматика слов’янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук (ред.), Київ: Наукова думка, 1979.

[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.), Kiïv: Naukova dumka, 1979]

10) покликання на рукопис:

Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.

[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899: Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]

11) покликання на публікацію, доступну on-line:

Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив петербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры русско­го языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале Рутения] <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.

[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo âzyka filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://www. ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]

12) покликання на дисертацію: Вініченко, Олена М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.

[Vinichenko, Olena M. Systema dynamichnoho kontroliu sotsialno-ekonomichnoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva : dys. ... d-ra ekon. nauk : 08.00.04. Dnipro, 2017. 424 s.]

 

13) покликання на автореферат дисертації:

Бондар, Олександр Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с.

[Bondar, Oleksandr H. Zemlya yak ob'yekt prava vlasnosti za zemel’nym zakonodavstvom Ukrayiny : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.06. Kyyiv, 2005. 20 s.]

14) покликання на законодавчі акти:

Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 530–543.

[Deiaki pytannia stypendialnoho zabezpechennia : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.12.2016 r. № 1050. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2017. № 4. S. 530–543.]

15) покликання на патенти:

Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

[Sposib likuvannia syndromu defitsytu uvahy ta hiperaktyvnosti u ditei: pat. 76509 Ukraina. № 2004042416; zaiavl. 01.04.2004; opubl. 01.08.2006, Biul. № 8 (kn. 1). 120 s.]

16) покликання на препринти:

Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1).

[Panasiuk M. I., Skorbun A. D., Sploshnoi B. M. Pro tochnist vyznachennia aktyvnosti tverdykh radioaktyvnykh vidkhodiv hamma-metodamy. Chornobyl : In-t z problem bezpeky AES NAN Ukrainy, 2006. 7, [1] s. (Preprynt. NAN Ukrainy, In-t problem bezpeky AES; 06-1).]

17) покликання на стандарти:

ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).

[ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).]

18) покликання на каталоги:

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / авт.-упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с.

 [Pamiatky istorii ta mystetstva Lvivskoi oblasti : kat.-dovid. / avt.-uporiad.: M. Zobkiv ta in. ; Upr. kultury Lviv. oblderzhadmin., Lviv. ist. muzei. Lviv : Novyi chas, 2003. 160 s.]

19) покликання на бібліографічні покажчики:

Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013). Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2015. 472 с. (Джерела української біографістики ; вип. 3).

[Yatsenko O. M., Liubovets N. I. Ukrainski personalni bibliohrafichni pokazhchyky (1856-2013). Kyiv : Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, 2015. 472 s. (Dzherela ukrainskoi biohrafistyky ; vyp. 3).]

20) покликання на частину книги:

Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна деліктність. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197.

[Kolomoiets T. O. Administratyvna deliktolohiia ta administratyvna deliktnist. Administratyvne pravo Ukrainy : pidruchnyk / za zah. red. T. O. Kolomoiets. Kyiv, 2009. S. 195–197.]

21) покликання на архівні джерела:

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.

[Materialy Rady Narodnykh komisariv Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. TsDAVO Ukrainy (Tsentr. derzh. arkhiv vyshch. orhaniv vlady ta upr. Ukrainy). F. 1061. Op. 1. Spr. 8–12. Kopiia; F. 1063. Op. 3. Spr. 1–3.]

 

У покликаннях на відповідні сторінки, які розміщені послідовно, в основ­ному тексті та в розділі з літературою потрібно писати тире, а не дефіс (напр. не 115-120, а 115–120).

Якщо цитується друковане джерело, в кінці запису зазначається: Print. Якщо цитується електронне джерело (таке, що розташоване в мережі Інтернет), в кінці запису зазначається Web, а також указується дата доступу до джерела, наприклад: 12 Jan. 2016 (12 січня 2016).

Список літератури Література має містити не менше 8 позицій.

Назва Література друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка).

Джерела потрібно подавати під назвою Використані джерела окремо після розділу Література.  У його оформленні потрібно використовувати ті самі правила бібліографічного оформлення, які застосовані в розділі Література.

Назва Використані джерела друкується через один рядок після списку літератури (напівжирним шрифтом посередині рядка).

Назва Список скорочень друкується через один рядок після списку джерел ілюстративного матеріалу (напівжирним шрифтом посередині рядка).

 

ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО РЕФЕРАТУ

 

Подана стаття має супроводжуватися АВТОРСЬКИМ РЕФЕРАТОМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (Abstract) в окремому файлі у форматі *.doc/ *.docx, що повинен містити такі компоненти: назва статті (перший рядок, напівжирний шрифт), ім’я та прізвище автора (другий рядок, напівжирний шрифт), кафедра / відділ, навчальний заклад / установа, місто, країна; постановка проблеми (background), мета (purpose), основні результати дослідження (results), висновки і перспективи (discussion), ключові слова (key words) (кожен компонент з нового абзацу звичайним шрифтом, а назви кожного з цих пунктів подаються напівжирним шрифтом). Завершує реферат довідка про автора (vitae): ім’я, прізвище, науковий ступінь, звання, посада (для аспірантів – спеціальність), кафедра, навчальний заклад / установа; коло наукових інтересів; e-mail (correspondence).

Авторський реферат має бути самодостатнім і зрозумілим без прочитання статті, текст реферату має бути зв’язним; рекомендується уникати форм пасивного стану. Подання основних результатів дослідження та мотивування їхньої значущості повинно узгоджуватися з логікою опису результатів у статті. Авторський реферат англійською мовою НЕ СТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ АНОТАЦІЇ.

До розгляду приймаються лише матеріали, написані фаховою, високоякісною, академічною англійською (не автоматичний переклад). Якщо мова матеріалів не відповідає заявленим вимогам, вони повертаються авторові на доопрацювання і повторно приймаються лише з підтвердженням якості перекладу кваліфікованим перекладачем або бюро перекладів.

Обсяг авторського реферату – від 150 до 300 слів.

Назва файлу (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “abstract”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_abstract.doc. ЗРАЗОК:

 

QUALIFYING AND CLASSIFYING SIGNS OF BILINGUALISM: ASPECTS, TYPES, METHODS

Anatoliy Pavlenko

Department of General and Applied Linguistics and Slavonic Philology, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine

Abstract

Background: The research of bilingualism is an actual problem of modern linguistics because of active promotion of its unequal manifestations and amplification of the functional load in various sectors of society. Generalization of conceptual and terminological findings in bilingualism allows to develop the appropriate models of their practical application.

Purpose: The purpose of the analysis is to determine the qualifying and classifying features of the bilingualism with classifications of aspects of the bilingualism study.

Results: Bilingualism is a practice of alternative use of two languages, as a consequence of civilized or intentionally directed (determined) interference or directed influence of languages (wider cultures). The main factors contributing to the emergence and development of bilingualism are development of economic, political, cultural, social relations between the linguistic communities that use different languages; territorial proximity that facilitates migration processes etc. Multidimensionality of bilingualism determines the need to study it in linguistic, psychological, cognitive, sociological, philosophical and other aspects.

Differentiation of the basic kinds of bilingualism occurs on the level of bilingual skills expression (true and false bilingualism); according to the number of speech actions and language skills level (receptive, reproductive and productive bilingualism); according to the degree of extensiveness (total, territorial, group, individual bilingualism); on the basis of languages functional load in bilingual situations (symmetrical and asymmetrical bilingualism). The main methods of bilingualism study are contrastive analysis, analysis of mistakes, introspective methods.

Discussion: The theory of bilingualism including bilingual studies is generally replenished with new methods, techniques and research methods in statics and dynamics. The problem of bilingualism, its theoretical understanding and practical expression requires the coverage of different aspects and establishing of spatial fillings of bilingualism with its active and passive discover.

Keywords: bilingualism, language, multilingualism, diglossia, sociolinguistic portrait, contrastive analysis, method of mistakes, introspective methods.

Vitae

Anatoliy Pavlenko is Doctor of Philology, Professor, Corresponding Member of NAS of Ukraine, Head of Department of General and Applied Linguistics and Slavonic Philology at Vasyl’ Stus Donetsk National University. His areas of research interests include functional linguistics, cognitive linguistics, comparative linguistics, categorical linguistics, lexicographic linguistics, and text linguistics.

Correspondence: a.pavlenko@gmail.com

 

В окремому файлі у форматі *.doc / *.docx подаються відомості про автора УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, звання (для аспірантів – спеціальність), місце роботи, посада, домашня адреса, телефон, e-mail, коло наукових зацікавлень. Назва файлу (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc

Якщо стаття написана англійською чи іншою іноземною мовою, у файлі з відомостями про автора необхідно подати її назву також українською мовою.

Статті підлягають подвійному сліпому рецензуванню експертами з відповідного напрямку щодо відповідності вимогам структурно-змістового і технічного оформлення, а також вимогам до статей у МНБД. Статті, які відповідатимуть указаним вимогам, за рішенням редакційної колегії будуть рекомендовані до друку. Стаття може бути повернена авторові на доопрацювання або для подальшої роботи із цим матеріалом.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають міжнародним стандартам до публікацій у наукових періодичних виданнях, зареєстрованих у МНБД.

Автори статей несуть повну відповідальність за науковий зміст матеріалу, поданого у статті.

Додаткова інформація доступна на офіційному сайті збірника «Лінгвістичні студії  Linguistic Studies» (http://www.linguisticstudies.org/).

Редакційна колегія збірника не несе відповідальності за інформацію, розміщену на інших інтернет-ресурсах.

Редакційна колегія

Ċ
Лінгвістичні студії Linguistic Studies,
May 28, 2021, 9:38 AM
Comments