Home‎ > ‎Linguistics Studies‎ > ‎Volume 29‎ > ‎Reviews and Summaries‎ > ‎

Scientific Abstracting : an International Standard. Presentation of Abstracting : Theory and Practice in Modern English and Ukrainian Languages by Oksana Putilina [Text] : Educational Supply for Students of Higher Educational Institutions / Ed. by Anatoliy Zahnitko. – Donetsk : Donetsk National University, 2012. – 93 pp

 © The Editorial Team of Linguistic Studies

Linguistic Studies
Volume 29, 2014, pp. 250-252

Scientific Abstracting : an International Standard. Presentation of Abstracting : Theory and Practice in Modern English and Ukrainian Languages by Oksana Putilina [Text] : Educational Supply for Students of Higher Educational Institutions / Ed. by Anatoliy Zahnitko. – Donetsk : Donetsk National University, 2012. – 93 pp.

Anatoliy Zahnitko

Article first published online: October 10, 2014 


Additional information

 Author Information: 

Anatoliy ZahnitkoDoctor of Philology, Professor, corresponding member of NAS of Ukraine, Head of Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics, Dean of Philological Faculty in Donetsk National University (Donetsk, Donetsk region, Ukraine). 

Citation: 
Zahnitko, AScientific Abstracting : an International Standard. Presentation of Abstracting : Theory and Practice in Modern English and Ukrainian Languages by Oksana Putilina [Text] : Educational Supply for Students of Higher Educational Institutions / Ed. by Anatoliy Zahnitko. – Donetsk : Donetsk National University, 2012. – 93 pp [Text] / A. 
Zahnitko // Linguistic Studies collection of scientific papers / Donetsk National University Ed. by A. P. Zahnitko. – Donetsk : DonNU, 2014. – Vol. 29. – Pp. 250-252. – ISBN 966-7277-88-7

Publication History:
Volume first published online: October 10, 2014

Article received: 1 September 2013, accepted: December 26, 2013 and first published online: October 10, 2014

Contents

  1. 1 Article.


Article.

НАУКОВЕ РЕФЕРУВАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ

 

Презентація книги :

Путіліна О.Л. Реферування : теорія і практика в сучасних англійській та українській мовах [Текст] / О. Л. Путіліна : Навчальний посібник із курсу «Реферування : теорія і практика в сучасних англійській та українській мовах» для студентів вищих навчальних закладів / За ред. А.П. Загнітка. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 93 с.

                                                  

          Актуальним завданням сьогодення є глобалізація та інтеграція світової науки, популяризація наукових досягнень і напрацювань у різних сферах людської діяльності. Основними рушіями цього процесу, завдяки яким представники світової наукової спільноти можуть бути поінформовані про нові здобутки в тій чи іншій площині науки, незалежно від своєї геолокації, залишаються наукові періодичні видання (наукові журнали і збірники наукових праць). Але стрімкість розвитку наукової думки в певному розумінні ускладнює й уповільнює опрацювання того величезного обсягу інформації (навіть у певній царині), який пропонований на сьогодні дослідникові в тій чи іншій галузі.

Саме цим і зумовлюється надзвичайна актуальність наукового реферування, що дозволяє максимально скоротити витрати часу й зусиль на пошук, аналіз і відбір необхідної інформації, оскільки реферат наукової статті має містити ті складники, що дозволять зрозуміти основну суть статті, напрям і сферу діяльності, у яких працює автор, основну думку роботи, ознайомитися з проблемою, побаченою автором, і способами або й конкретними результатими її розв’язання тощо.

Водночас науковий реферат виконує і ширшу функцію – сприяє інформуванню представників наукової думки про здобутки колег з усього світу, популяризації науки як такої.

Проте досить часто науковий реферат може не виконувати свого основного призначення і залишатися малокорисним для дослідника внаслідок дії низки чинників об’єктивного характеру, одним з визначальним з-поміж яких є мовний бар’єр. Зрозуміло, що опрацювання навіть сконденсованого наукового тексту мовою, якої науковець у силу різних причин не володіє або володіє в незначній мірі, ускладнює доступ до інформації, поданої цією мовою. Єдиним виходом із цієї ситуації досі залишається написання / переклад реферату мовою, яка виконує роль мови міжнародного спілкування (у тому числі – у науковому середовищі), що значно підвищує шанси реферованої праці не залишитися непоміченою в міжнародному науковому співтоваристві. Однією з таких мов на сьогодні є англійська, яка перебрала на себе і функції мови наукової співпраці (як у Середньовіччя це зробила латина), оскільки переважна більшість наукових періодичних видань, що пропонують своїм читачам роботи науковців із різних країн, виходять в англійськомовному оформленні.

Тому актуальним завданням сучасної освіти є підготовка фахівців у сфері наукового реферування, спроможних висококваліфіковано підготувати реферат наукової статті, причому не тільки мовою оригіналу, а й англійською з урахуванням специфіки стилістики сучасної англійської мови й дотриманням міжнародних стандартів до його структурування й графічного оформлення.

Необхідність запровадження курсу, присвяченого реферуванню в сучасних англійській та українській мовах, зумовлена і відсутністю подібних тем у традиційних курсах української мови так само, як й англійської, насамперед як іноземної, для студентів, які не спеціалізуються з англійської філології.

Основною метою курсу «Реферування: теорія і практика в сучасних англійській та українській мовах» постає формування у студентів-філологів систематизованих наукових знань про принципи і правила укладання рефератів до наукових статей у сучасних англійській та українській мовах з послідовним

1)      розмежуванням понять реферату до наукової статті і реферату як різновиду документа;

2)      визначенням типів рефератів у сучасних англійській та українській мовах;

3)      диференціюванням понять Annotation, Abstract, Summary в англійськомовному науковому обігу та анотації, реферату в україністиці;

4)      встановленням принципів і правил побудови реферату;

5)      кваліфікуванням основних принципів перекладу / написання реферату англійською мовою.

Усе це подається з урахуванням напрацювань світової науково-видавничої практики і сприяє усвідомленню й осмисленню загальних курсів англійської та української мов.

Курс орієнтований на організацію самостійної проблемно-пошукової роботи студентів. Для цього запропоновано контрольно-тренувальні й підсумково-тренувальні завдання, що передбачають формування відповідних навичок та умінь.

Основна мета цього курсу – навчити студентів аналізувати різні типи презентації наукових текстів, застосовувані у світовій практиці, створювати реферати наукових статей за сучасними світовими стандартами англійською та українською мовами, володіти навичками кваліфікованого перекладу наукових текстів англійською мовою.

Студенти повинні знати:

  • принципи реферування в англістиці та україністиці;
  • поняття реферату, підходи до його тлумачення в англійськомовній та українськомовній науці;
  • основні компоненти реферату і правила його побудови англійською та українською мовами;
  • основні способи перекладу реферату англійською мовою, типові конструкції, що використовуються в процесі перекладу.

Студенти повинні вміти:

  • аналізувати реферати наукових статей українською й англійською мовами і розпізнавати їхні типи за англійськомовним / українськомовним зразком;
  • формувати текст реферату українською та англійською мовами;
  • рамотно оформлювати, у тому числі графічно, основні й допоміжні компоненти реферату;
  • визначати правильне / неправильне структурування анотації і реферату, редагувати помилково побудований / написаний реферат англійською та українською мовами;
  • перекладати англійською мовою українськомовні реферати.

Основою посібника є 2 основні взаємопов’язані компоненти, що як єдине ціле представлені в ньому: практичний курс, розрахований на 2 модулі, який включає плани лекційних і практичних занять до кожної з тем, комплекс завдань диференційованої складності для самостійної роботи студентів, критерії для оцінювання знань, питання до заліку, і теоретичний курс, списки літератури для обов’язкового опрацювання (у тому числі – для конспектування) і для поглибленого опрацювання матеріалу, що містять також Інтернет-джерела із прописаним доступом для полегшення їхнього пошуку й опрацювання студентами, а також українсько-англійський покажчик лінгвістичних термінів.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”.

Анатолій Загнітко (Донецьк, Україна)

 

Available 1 September 2013.