Home‎ > ‎Linguistics Studies‎ > ‎Volume 30‎ > ‎Reviews and Summaries‎ > ‎

Case Grammar in Modern English and Ukrainian. Review of the monograph : Case Grammar : Objective Cases in Modern English and Ukrainian : Monograph [Text] by Oksana Putilina. – Kyiv– Vinnytsia, 2015. – 311 pp.

 © The Editorial Team of Linguistic Studies

Linguistic Studies
Volume 30, 2015, pp. 148-149

Case Grammar in Modern English and Ukrainian. Review of the monograph : Case Grammar : Objective Cases in Modern English and Ukrainian : Monograph [Text] by Oksana Putilina. – Kyiv– Vinnytsia, 2015. – 311 pp.

Czeslaw Lachur

Article first published online: August 1, 2015 


Additional information

 Author Information: 

Czeslaw Lachur, Doctor of Philology (doktor habilitowany), Professor at Department of Theory and Practice of Russian Language in Opole University (Opole, Opole Voivodeship, Poland). Correspondence: szeslaw.lachur@interia.pl

Citation: 
Lachur, Czeslaw
Gramatyka przypadków we współczesnym języku Angielskim i Ukraińskim. Review of the monograph : Путіліна Оксана. Відмінкова граматика: об’єктні відмінки в сучасних англійській та українській мовах : Монографія [Текст] / Оксана Путіліна. – Київ – Вінниця, 2015. – 311 с. [Text] / Czeslaw Lachur // Лінгвістичні студії : міжнародний зб. наук. праць. – Київ – Вінниця : ДонНУ, 2015. – Випуск 30. – С. 148-149. / Linguistic Studies collection of scientific papers / Donetsk National University Ed. by A. P. Zahnitko. – Kyiv – Vinnytsia : DonNU, 2015. – Vol. 30. – Pp. 148-149

Publication History:
Volume first published online: 
August 1, 2015

Article received: 10 January 2015, accepted: February 10, 2015 and first published online: August 1, 2015

Contents

  1. 1 Article.


Article.

GRAMATYKA PRZYPADKÓW

WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU ANGIELSKIM I UKRAIŃSKIM

 

Recenzja pracy :

Oksana Putilina, Gramatyka przypadków: przypadki obiektu

we współczesnym języku angielskim i ukraińskim, Kijów 2015, 311 ss.

(Путіліна Оксана. Відмінкова граматика: об’єктні відмінки

в сучасних англійській та українській мовах : Монографія [Текст] /

Оксана Путіліна. – Київ – Вінниця, 2015. – 311 с.)

 

Recenzowana monografia to w istocie prezentacja gramatyki uniwersaliów przedstawiona na materiale dwóch niespokrewnionych ze sobą języków, a mianowicie języka angielskiego i ukraińskiego.

Omówienia tej gramatyki dokonano przy wykorzystaniu metod gramatyki przypadków.

Skutkiem tego może być stworzenie przestrzeni dla różnorodnych eksperymentów, w tym takich, które są charakterystyczne zarówno dla lingwistyki uniwersaliów, uwzględniającej materiał języków o różnej strukturze, dla gramatyki generatywnej z jej zasadami tworzenia i funkcjonowania systemu składników poziomu głębokiego i powierzchniowego w organizacji formalnie pojedynczego i złożonego podrzędnie zdania w językach różnych typów, ale też lingwistyki kognitywnej, która stwarza możliwość wszechstronnej interpretacji części składowych struktury semantycznej zdania w świetle językowej specyfiki każdego z badanych języków, oraz gramatyki funkcjonalnej, zakładającej rozpatrzenie nie oddzielnie traktowanego faktu językowego, a ich ogółu, określanego zasadami współdziałania i wzajemnego uwarunkowania elementów oraz ich funkcjonowania w języku.      

Monografia O. Putilinej jest adresowana głównie do czytelników, którzy interesują się problemami gramatyki teoretycznej, w pierwszym rzędzie – w as-pekcie konfrontatywno-typologicznego opisu faktów językowych, jak również do pracowników naukowych, wykładowców, doktorantów, magistrantów i stu-dentów kierunków filologicznych.

Nowość naukowa pracy polega na tym, że po raz pierwszy przeprowadzono w niej konfrontatywny opis głębokiej semantyki obiektu oraz formalnych środków jej prezentacji w języku angielskim i ukraińskim.

Prześledzono ponadto wielofunkcjonalność form obiektu kategorialnego na poziomie semantyki, a także dokonano kompleksowego zróżnicowania formalno-gramatycznego i semantycznego (w warstwie głębokiej) wyrażenia obiektu w strukturze zdania angielskiego i ukraińskiego. 

Należy podkreślić, że recenzowana monografia została przygotowana z uwzględnieniem zasad systemowości i konsekwentności, co zapewnia całościowe postrzeganie przyjętej w pracy koncepcji.

Podsumowując, monografia Oksany Putilinej Gramatyka przypadków: przypadki obiektu we współczesnym języku angielskim i ukraińskim ("Відмінкова граматика: об’єктні відмінки в сучасних англійській та українській мовах") prezentuje wysoki poziom naukowy.

Czesław Lachur (Opole, Polska)

 

Available 10 January 2015.