Home‎ > ‎Linguistics Studies‎ > ‎Volume 30‎ > ‎Reviews and Summaries‎ > ‎

Essays on Modern Linguistics. Presentation of Modern Linguistics : Views and Evaluations by Anatoliy Zahnitko [Text] : scientific-analytical publication. – Donetsk : Donetsk National University, 2014. – 464 pp.

 © The Editorial Team of Linguistic Studies

Linguistic Studies
Volume 30, 2015, pp. 151-152

Essays on Modern Linguistics. Presentation of Modern Linguistics : Views and Evaluations by Anatoliy Zahnitko [Text] : scientific-analytical publication. – Donetsk : Donetsk National University, 2014. – 464 pp.

Oksana Putilina

Article first published online: August 1, 2015 


Additional information

 Author Information: 

Oksana Putilina, Candidate of Philology, Associate Professor at Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics in Donetsk National University (Kyiv, Kyiv region, Ukraine). Correspondence: o.l.putilina@gmail.com

Citation: 
Putilina, OksanaНариси із сучасної лінгвістики. Presentation of Modern Linguistics : 
Загнітко Анатолій Панасович. Сучасна лінгвістика : погляди та оцінки : науково-аналітичне видання [Текст] Анатолій Панасович Загнітко. –Донецьк : ДонНУ, 2014. – 472 с. [Text] / Oksana Putilina // Лінгвістичні студії : міжнародний зб. наук. праць. – Київ – Вінниця : ДонНУ, 2015. – Випуск 30. – С. 151-152. / Linguistic Studies : international collection of scientific papers / Donetsk National University ; Ed. by A. P. Zahnitko. – Kyiv – Vinnytsia : DonNU, 2015. – Vol. 30. – Pp. 151-152. 

Publication History:
Volume first published online: 
August 1, 2015

Article received: 1 December 2014, accepted: February 10, 2015 and first published online: August 1, 2015

Contents

  1. 1 Article.


Article.

НАРИСИ ІЗ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

 

Презентація книги :

Загнітко Анатолій Панасович. Сучасна лінгвістика : погляди та оцінки : науково-аналітичне видання [Текст] / Анатолій Панасович Загнітко. –

Донецьк : ДонНУ, 2014. – 472 с.

 

Домінувальною тенденцією сьогодення є глобалізація та інтеграція світової науки, популяризація наукових досягнень і напрацювань у різних сферах людської діяльності. І сучасна лінгвістика не є винятком. Визначальними чинниками процесу презентування і популяризації наукових праць, а також рушіями інформування наукової спільноти про нові здобутки в тій чи іншій площині науки, незалежно від своєї геолокації, залишаються наукові аналітичні видання (наукові рецензії, аналітичні огляди, нариси, презентації). Саме цим і зумовлюється актуальність презентованого видання, що дозволяє максимально раціоналізувати витрати часу й зусиль на пошук, аналіз і відбір необхідної інформації, оскільки науково-аналітична публікація містити ті складники, що дозволять зрозуміти основну суть рецензованої праці, напрям і сферу діяльності, у яких працює автор, основну думку роботи, ознайомитися з проблемою, побаченою автором, і способами або й конкретними результатими її розв’язання тощо.

У монографії проаналізований основний корпус лінгвістичних досліджень з послідовним встановленням їхнього зв’язку з іншими мовознавчими працями та співвідносність з відповідними науково-лінгвістичними парадигмами, а також ґрунтовно простежена кореляція традиційного та сучасного підходів до розгляду та оцінки відповідних мовних явищ. Особлива увага автором сконцентрована на дослідженнях із проблем функційної, когнітивної, комунікативної, ідеографічної, прагматичної лінгвістики та розкритті закономірностей розвитку прикладної (комп’ютерної) лінгвістики, психолінгвістики, соціолінгвістики та ін. Загалом монографія ґрунтована на аналітичних оглядах та рецензіях автора.

Автор неодноразово звертався до первинного, вторинного прочитання наукових праць з урахуванням напрацювань світової науково-аналітичної практики, що сприяє усвідомленню й осмисленню здобутків наукової думки, і прагнув запропонувати власне бачення їхнього місця в загальному лінгвістичному просторі та з’ясувати їхні зв’язки з відповідними напрямами, течіями, школами, простежити наявність компонентів тих чи інших наукових лінгвістичних парадигм у мовознавчих працях.

Основою монографії є низка рецензій та аналітичних оглядів, що як єдине ціле представлені в ній. Зразки окремих своєрідних наукових жанрів, зорієнтовані на вияв відношення рецензента до аналізованої праці, диференційовані внаслідок різної глибини прочитання вихідної наукової роботи, вони тим не менше відображають своєрідний «зріз активно студійованих науково-лінгвістичних проблем». Уміщені аналітичні матеріали розмаїті як за своєю оформленістю, обсягом (надрецензії (великі) та мінірецензії (маленькі)), кількістю аналізованих творів (монорецензії (розглянуто один науковий твір) та полірецензії (проаналізовано дві та більше наукові праці), науковими жанрами рецензованих досліджень (монографічні (у яких аналізовано монографію) і статейні (з аналізом статті)) та ін., так і за тим спектром наукових зацікавлень авторів рецензованих праць, що вони презентують (що також може виступати самостійним класифікаційним і кваліфікаційним критерієм – тематичне спрямування, прагматичне призначення).

Як слушно зауважує автор презентованої монографії, уміщені у виданні рецензії, аналітичні огляди і презентації не охоплюють усього спектру виконаних автором критичних оцінок тих чи інших наукових праць (значна частина втрачена, окремо перебувають внутрішні рецензування – журнальні статті, статті в збірниках наукових праць і под.). Запропоновані ж відбивають ритм науково-лінгвістичних студіювань та істотно синтезують різнопланові мовознавчі пошуки, що сприяє адекватному їхньому прочитанню та сприйняттю. Видання адресоване широкому колу лінгвістів – науковим працівникам, викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться питаннями рідної мови.

Оксана Путіліна (Київ, Україна)

 

Available 1 December 2014.