East-Steppe Ukrainian Dialects on Maps

© The Editorial Council and Editorial Board of Linguistic Studies

Linguistic Studies
Volume 40(1), 2020, pp. 
202-204

East-Steppe Ukrainian Dialects on Maps

Zahnitko Anatoliy

Article first published online: December 01, 2020 


Additional information

 Author Information: 

Citation: 
Zahnitko, AEast-Steppe Ukrainian Dialects on Maps [Text] // Linhvistychni Studiyi / Linguistic Studies : collection of scientific papers / Donetsk  National  University; Ed. by Anatoliy Zahnitko. – Vinnytsia : DonNU, 2020. – Vol. 40(1). – Pp. 202-204. – ISBN 966-7277-88-7

Publication History:
Volume first published online: 
December 01, 2020

Article first published online: December 01, 2020

Contents

  1. 1 Article.


Article.

СХІДНОСТЕПОВІ УКРАЇНСЬКІ ГОВІРКИ НА МАПАХ

 

Рецензія на дослідження: Клименко Н.Б. Атлас побутової лексики (назви одягу) східностепових говірок Донеччини. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. 200 с.

 

DOI 10.31558/1815-3070.2020.40.1.18

УДК 811.161.2 (477.62)

 

У сучасному науковому лінгвістичному просторі укладання атласів та їх оприлюднення не належить до активно опрацьовуваних, хоча їх значущість важко переоцінити, оскільки вони не лише висвітлюють загальне тло поширення відповідних мовних явищ, а й подають їх якісний, функційний та кількісний ви­міри. Рецензований атлас свідчить про значний обсяг виконаної роботи, що охо­плює не одне десятиліття. Більше того, аналізований атлас не міг постати без самовідданості його авторки лінгвістичній справі. Пригадуються численні роз­мови, круглі столи, дискусії щодо упорядкування величезного матеріалу з обсте­ження українських східностепових говірок. Н.Б. Клименко підтримала ідею та слала одним із найактивніших реалі заторів створення першої в слов’янському лінгвістичному світі хрестоматії українських східностепових говірок, що здо­була високу оцінку з-поміж авторитетних науковців, а також молодих дослідни­ків діалектології, аспірантів і магістрантів. А згодом Н.Б. Клименко разом із ін­шими колегами ініціювала створення словника українських східностепових го­вірок Донеччини, перший випуск якого засвідчив прагнення подати цілісну лек­сичну картину цих. Роботу над наступними випусками словника українських східно­степових говірок Донеччини на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету, на жаль, перервали відомі події 2014 року, через які було втрачено значну частину фонду – картотеку, чис­ленні записи, паперові карти та багато іншого. Тому сформування цілісного ат­ласу словника українських східностепових говірок Донеччини підтверджує тяг­лість діалектологічної традиції донецьких науковців і відображає високу відда­ність справі самої дослідниці Н.Б. Клименко.

Аналізований атлас побутової лексики (назви одягу) східностепових гові­рок Донеччини постає належним чином структурований, охоплюючи Перед­мову, в якій висвітлено загальне тло усіх наукових студіювань, що присвячені обстежуваному говірковому ландшафту. А також розгляд нинішнього районного адміністрування Донецької області, що уможливлює чітку картографічну лока­лізацію висвітлюваних лексем. Індекс обстежених населених пунктів Донецької області містить 110 населених пунктів, що рівномірно й достатньо охоплюють увесь простір Донеччини, що легко простежити на матеріалі алфавітного списку обстежених населених пунктів Донецької області.

Значущість обстежуваного простору можна вважати унікальним (подібно до Атласу М. Кушмет-Бадаммер), оскільки значна частина з них сьогодні не лише не доступна для аналізу, а й, певною мірою, втрачена, У цьому разі можна лише подякувати дослідниці за збереження матеріалу та належне його лінгво­географічне опрацювання. Про ґрунтовність рецензованого атласу свідчить ін­декс картографованих лексем з опертям на відповідні карти атласу, реалізацією їх фонетичного портрету. Подібна репрезентація уможливлює встановлення функцій­ного статусу певних ареалів тих чи тих лексем, визначення їхніх зв’язків і под. У наведеному Списку літературі повністю репрезентовані актуальні студі­ю­вання східностепових українських говірок Донеччини. Наявні тут також дві нау­кові праці Кушмет-Бодаммер М. С. (Діалектологічний портрет Донеччини: кі­нець 2014 р. (сільськогосподарська лексика). Тернопіль: Крок, 2017. 260 с.; Куш­мет-Бодаммер М. С. Атлас сільськогосподарської лексики східностепових гові­рок Донеччини. Тернопіль: Крок, 2017. 204 с. : карти). Заявлені дослідження ви­конані під керівництвом Н.Б. Клименко.

Насамкінець потрібно наголосити на тому, що подібні дослідження завжди мають опертям численні студіювання відповідних наукових шкіл, наукових на­пря­мів, а також відданість авторів чітко окресленим проблемам. Підтвер­дженням цьому є численні наукові статті, словники та інше Н.Б. Клименко, її організаційна робота, що була зорієнтована на проведення декількох всеукраїн­ських конкурсів студентських науково-дослідних робіт із діалектології.

Структура атласу побутової лексики (назви одягу) східностепових говірок Донеччини, цілком мотивована симетрія складників, їх змістове наповнення, достат­ня репрезентативність обстежуваного матеріалу підтверджують актуаль­ність і значущість рецензованої праці, функційне навантаження якої в сучасному науковому просторі важко переоцінити.

Анатолій Загнітко